100 miljoonan euron tuulivoimapuisto Vähäänkyröön

04 huhtikuuta 2014
EPV Tuulivoima rakentaa Vaasan Vähäänkyröön yhden Suomen suurimmista tuulivoimapuistoista. Pohjanmaan ensimmäiseen teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoon nousee 16 tuulivoimalaa, jotka ovat yksikköteholtaan 3,3 megawattia ja kokonaisteholtaan 52,8 megawattia.

Vähänkyrön tuulivoimapuiston vuotuinen sähköntuotanto vastaa lähes 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kuluttamaa sähkön määrää. Hankkeen kehityskaaren aikana Ramboll on laatinut kohteeseen YVA:n lisäksi useita selvityksiä ja osayleiskaavan sekä tarjonnut hankkeen toteutusvaiheeseen monipuolisen valikoiman erilaisia asiantuntijapalveluita. Hankkeessa on mukana lähes 30 Rambollin asiantuntijaa.

— Suunnitelmat tarkentuvat vaihe vaiheelta ympäristövaikutusten arvioinnin, kaavoituksen ja rakennusluvan edetessä. Käytössä on hankkeen kannalta Rambollin parhaat osaajat, kertoo yksikönpäällikkö Matti Kautto Rambollista.

— Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja kaavoituksessa korostuivat erityisesti kohteen maisema-arvot, jotka on huomioitu suunnittelussa siten, että tuulivoimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, kertoo YVA-projektikoordinaattori Kirsi Lehtinen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen jälkeen hanke on edennyt toteutusvaiheeseen, jossa asiantuntemustamme on käytetty niin geo- ja infrasuunnittelussa kuin itse tuulivoimaloiden tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Rakentamisessa on hyödynnetty teollisuuden sivutuotteita käyttämällä varastokentän ja teiden rakentamisessa voimalaitostuhkia. Saumattomuuteen hankkeen eri vaiheiden välillä on kiinnitetty erityistä huomiota.

Investoinnin suuruus on noin 100 miljoonaa euroa, ja tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Tuulivoima Oy. Sähköntuotanto käynnistyy suunnitelman mukaan kesään 2015 mennessä.

Ota yhteyttä

Tuulivoima-asiantuntija: Veli-Pekka Alkula, puh. 050 338 9379
Toteutussuunnittelu ja rakennuttamispalvelut: Marko Olli, puh. 040 590 6835
Kaavoitus ja luvat: Matti Kautto, puh. 0400 493 709 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites