Selvitys: Etätyön ja liikenteen uusien palvelujen vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin

17 syyskuuta 2021
Ramboll selvitti valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta etätyön ja liikenteen uusien palvelujen vaikutuksia liikenteen kasvihuonepäästöihin. Selvitykset ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Ota yhteyttä

Teemu Sihvola

Head of Department, Smart Mobility
P: +358 40735 8885

Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin on selvityksen mukaan enimmillään noin 0,125 megatonnia vuonna 2030 ja 0,082 megatonnia vuonna 2045. Vaikutus on maltillinen mutta kuitenkin merkityksellinen osana päästövähennystoimien kokonaisuutta.

Suomessa säännöllisesti etätyötä tekevien osuus työllisistä oli vuonna 2019 noin 15 prosenttia. Koronapandemian aikana vuonna 2020 etätyötä tekevien osuus oli noin 35 prosenttia. Tämä etätyön määrä arvioidaan suurimmaksi mahdolliseksi, mitä nykyisellä alue- ja työpaikkarakenteella voi toteutua. Selvityksessä tehdyn ennusteen mukaan etätyötä tekevien osuus olisi lähivuosikymmenten aikana noin 24 prosenttia.

Etätyön lisääntymisen vähentää työmatkaliikennettä kaikilla kulkumuodoilla. Lisäksi etätyön yleistyminen vaikuttaa kotitalouksien asuinpaikkavalintoihin ja muiden kuin työmatkojen määrään, pituuteen ja kulkutapavalintoihin. Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin pienenee autokannan uudistumisen myötä. Jos työmatkat tehdään päästöttömällä autolla, ei työmatkojen väheneminen etätyön lisääntyessä enää vaikuta päästöihin.

Selvityksessä yhdistettiin Rambollin osaamista valtakunnallisen liikkumisen yksilömallin käytöstä, MDI Public Oy:n asiantuntemusta ja menetelmiä aluerakenteen muutosten ennakoinnista sekä Telia Finlandin matkapuhelindatan analyysiä.

Autonomistuksen väheneminen merkittävin päästöjen vähentäjä

Liikenteen palveluistumisella tarkoitetaan liikenteen palvelujen tarjonnan ja kysynnän kasvua, jonka mahdollistaa erityisesti asiakaslähtöisyys, digitaalisten alustojen merkitys, uudet liikkumispalvelut, kutsuohjautuvuus sekä olemassa olevan kulkuneuvokapasiteetin tehokkaampi jakaminen ja yhteiskäyttö. Liikenteen palveluistumisen osalta työssä muodostettiin skenaarioita siitä, kuinka liikenteen palveluistumisen eri muodot otetaan käyttöön ja miten ne vaikuttavat palveluiden tarjontaan, hintaan ja palvelutasoon ja edelleen autonomistukseen.

Skenaarioiden tarkastelussa on huomioitu se, että liikenteen palveluistuminen sisältää uudenlaisia käyttäytymismalleja, joita nykyiset liikennemallit eivät sellaisenaan pysty täysin kuvaamaan.

Liikenteen palveluiden päästövähennyspotentiaali on selvityksen mukaan vuonna 2030 noin 0,080 megatonnia Jos liikkumispalveluissa käytettävät ajoneuvot sähköistyvät yksityisautoilua nopeammin, voi liikenteen palveluiden entistä laajamittaisempi käyttö alentaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa edellä mainittua enemmän. Kauempana tulevaisuudessa vuonna 2045 päästövähenemä on huomattavasti suurempi, jopa noin 0,580 megatonnia.

Pääasiallinen selittävä tekijä päästöjen vähenemiselle on autonomistuksen väheneminen. Pitkällä aikavälillä myös autonominen liikenne ja kutsuliikenteen laajamittainen käyttö pienentävät päästöjä.

- Haasteita selvitykseen toi se, että liikenteen uusiin palveluihin liittyvää dataa ei kaikilta osin ole mallinnusta ajatellen vielä riittävästi saatavilla. Tästä johtuen esimerkiksi autonomistuksen muutoksia ei kyetty mallintamaan, kertoo asiaa selvittänyt Teemu Sihvola Rambollista.

- Projekti oli mielenkiintoinen, ja pystyimme hyödyntämään siinä Rambollin laajaa kokemusta valtakunnallisen liikkumisen yksilömallin ja liikenne-ennustemallin käytöstä sekä ymmärrystä liikkumisen palveluistumisen muodoista ja vaikutuksista. Työssä hyödynnetyille ja kehitetyille tutkimusmenetelmille on varmasti jatkossa tarvetta, sillä liikenteen palveluistuminen kiihtyy joka tapauksessa muodossa tai toisessa.

 

VNK: Selvitys: Etätyöllä maltillinen vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

LVM: Uutta tietoa etätyön ja liikenteen palveluiden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites