Hollolan kunnan tulvasuojelusuunnitelma parantaa luonnonvesien laatua

15 joulukuuta 2020
Tulvien odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen seurauksena, ja siksi Hollolan kunta käynnisti tänä vuonna Varsaojan tulvasuojeluhankkeen. Rambollin toteuttama yleissuunnitelma antaa suosituksia myös laajemmin alueen vesistökuormituksen vähentämiseksi.
Yleiskuvaa Varsaojan  alueelta Hollolasta

Yleiskuvaa Varsaojan alueelta Hollolasta

Ota yhteyttä

Elina Heikkala

Elina Heikkala

ympäristökonsultti, YVA (vesistöt), vedenlaatu & hydrologia
P: +358 40 3575521
M: +358 40 3575521

Tulva-ajan riskit kasvavat monilla paikkakunnilla, kun ilmastonmuutos lisää sateita ympäri vuoden. Hollolan kunnassa tulvien aiheuttamia haittoja halutaan vähentää erityisesti Varsaojan alueella.

– Pohjaveden pinta on Varsaojan alueella korkealla, ja normaalisti pohjavettä suotautuu Varsaojaan, ei toisinpäin, kertoo Rambollin vesistökunnostussuunnittelija Elina Heikkala.

Tilanne muuttuu tulva-aikana. – Kun joen vedenpinta nousee, tulvavesiä päätyy pohjaveteen ja sitä kautta epäpuhtauksia voi päästä myös läheiseen Herralan vedenottamoon.

Tulvariskejä lisää, että Varsaojan ympärillä on runsaasti hienojakoista maa-ainesta, joka lähtee helposti liikkeelle. – Kyseessä on maatalousvaltainen valuma-alue, jolla tulvavedet leviävät pelloille, Heikkala toteaa. – Se lisää vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Tulvavesiä viivytetään laajalla valuma-alueella

Yleissuunnitelman tärkein tavoite oli selvittää, miten vedenottamolle ja vesistöille aiheutuvia tulvahaittoja voitaisiin vähentää. Rambollin asiantuntijat esittivät useita toimenpide-ehdotuksia, joilla tulvavesiä viivytetään koko laajalla 25 neliökilometrin valuma-alueella.

– Suunnittelun aikana selvisi, että vedenottamolle tulvahaittoja aiheutuu pääosin maaperää pitkin eikä pintavaluntana, ja siksi alueelle ei suositeltu veden pääsyä estäviä maavalleja, Heikkala kertoo. Sen sijaan asiantuntijat suosittelivat pelloille suojavyöhykkeitä ja tulvatasanteita ja metsiin putkipatoja. – Kaikki nämä keinot viivyttävät tulvavesiä pienin toimenpitein ja edullisesti valuma-alueella.

Pitkällä tähtäimellä suurin merkitys alueen vesistöille olisi maatalousojien luonnonmukaisella kuivatuksella, niin sanotuilla ojien tulvahyllyillä, ja Hahmajärven padon muuttamisella luonnonmukaiseksi pohjapadoksi. – Molemmat keinot vaativat alueen ojitusyhteisöjen ja maanomistajien aktivoitumista lähiluonnon suojeluun, Heikkala sanoo. Siksi suunnitelmassa esitettiin myös rahoitusvaihtoehtoja. – Rahoitusta voi hakea esimerkiksi ELY-keskukselta.

Keinoja jokiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen

Yleissuunnitelman yhteydessä Hollolan kunta halusi selvittää myös alueen luontokohteet, ja suunnittelijat ottivat mukaan ehdotuksiin useita luonnon monimuotoisuutta lisääviä toimia.

– Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen on erityisen tärkeää purojen ja valtaojien rantojen maankäytössä, Heikkala korostaa. Hyvin toimivat muun muassa metsätalouden suojavyöhykkeet, jotka vähentävät hakkuualueen kuormitusta vesistöihin ja säilyttävät monimuotoista purometsää. Suunnittelijat ehdottivat myös Savikoskenojan kunnostusta. – Tarkoitus olisi palauttaa monipuolisuutta puroon, joka on kaivettu kauan sitten suoraksi metsätalousojaksi.

Jos kaikki ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, Varsaojan tulvakorkeudet laskevat, luonnon monimuotoisuus lisääntyy ja vedenlaatu paranee myös läheisessä Hahmajärvessä. Kun pellot tulvivat vähemmän, vesistöjen kuormitus vähenee. – Sen seurauksena Hahmajärven vesi tulee olemaan nykyistä kirkkaampaa ja järven umpeen kasvaminen vähenee, Heikkala sanoo.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites