Julkiset ajoneuvohankinnat vähäpäästöisiksi – Ramboll selvitti direktiivin täytäntöönpanon vaihtoehtoja

24 helmikuuta 2020
EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin tavoitteena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Rambollin Liikenne- ja viestintäministeriölle tekemän selvityksen pohjalta arvioidaan, miten kansallinen lainsäädäntö toteutetaan kustannustehokkaasti ja alueelliset erot huomioiden.

Ota yhteyttä

Mirja Mutikainen

Johtava konsultti, energia ja biotalous
P: +358 50 3141 521

Eero Kauppinen

Suunnittelija, Global Smart Mobility
P: +358 50 5125204

Puhtailla ajoneuvoilla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Liikenne vastaa noin neljäsosasta EU:n kokonaispäästöistä, ja sen päästöt kasvavat edelleen EU:n alueella.

Julkiset hankinnat ovat tehokas keino uudistaa ajoneuvojen teknologiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä valmistelee EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin (Clean Vehicle Directive, CVD) täytäntöönpanoa Suomessa. Direktiivin vaatimukset edesauttavat osaltaan hallitusohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tarkoituksena on lisätä tieliikenteessä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta, kun tehdään julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja.

Rambollin tekemän selvityksen pohjalta arvioidaan nyt eri vaihtoehtoja kansallisen lainsäädännön toteuttamiseksi kustannustehokkaasti ja alueelliset erot huomioiden. Selvityksessä on arvioitu julkisten hankintojen määriä ja alueellisia eroja sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfran valmiutta. Lisäksi ehdotetaan eri vaihtoehtoja, miten Suomi voisi lisätä puhtaan kaluston ja palveluiden määrää.

- Täytäntöönpanon kustannustehokkuuteen vaikuttaa eniten puhtaiden käyttövoimien lataus- ja tankkausinfran kustannus. Haja-asutusalueilla on vaikea päästä markkinaehtoisiin infrainvestointeihin, jos halutaan kuljetusmatkat huomioiden riittävä lataus- ja tankkausinfra, ja tämä on huomioitu tuloksissa, toteaa johtava asiantuntija Mirja Mutikainen Rambollista.

Direktiivi korostaa kasvukeskusten merkitystä puhtaan kaluston hankinnan toimeenpanossa. Tämä näkyy selkeästi myös Rambollin suosituksissa, joissa suurimpien kaupunkien ja suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaisten ehdotetaan saavan kovemmat tavoitteet.

- Suurimpien kaupunkien panostukset ovat joka tapauksessa keskeisessä roolissa niin tämän direktiivin kuin ilmastotavoitteidenkin kannalta, oli kansallinen toimeenpanomalli mikä tahansa. Direktiivin täytäntöönpanolla edistetään merkittävästi puhdasta liikennettä, mikä on vahvasti myös Rambollin toiminnan fokuksessa, sanoo älykkään liikkumisen asiantuntija Eero Kauppinen Rambollista.

Direktiivi kytkeytyy olennaisesti muihin ilmastotavoitteisiin, kuten Pariisin ilmastosopimukseen, jakeluinfradirektiiviin, polttoaineiden sekoitevelvoitteeseen ja autonvalmistajien päästörajoituksiin.

Mitä julkisia hankintoja lainsäädäntö koskee?

Vaatimuksia sovelletaan julkisen sektorin ajoneuvohankinnoille sekä palveluhankinnoille. Soveltaminen kattaa ajoneuvojen tai liikennepalvelun ostamisen, vuokraamisen, leasingin sekä osamaksukaupan. Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU:n hankintalainsäädännön hintakynnykset.

Mitä seuraavaksi?

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee lainsäädännön sisältöä keväällä. Lakiehdotuksesta järjestetään lausuntokierros ja kuulemistilaisuus touko-kesäkuussa 2020. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

Tutustu selvitykseen (pdf)
Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista Valtioneuvoston sivuilla

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites