Kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyden trendit siirtymässä energiatehokkuudesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen ajatteluun

26 huhtikuuta 2021
Kiinteistö- ja rakennusalan joka toinen vuosi toteutettavan Sustainable Buildings Market Studyn vastaajista yli 90% pitää kestävyyttä tärkeänä menestyvän liiketoiminnan kannalta. Samaan aikaan yli kolmasosa vastaajista tunnistaa puutteellisen ymmärryksen estävän kestävyyden sisällyttämisen organisaatioidensa toimintaan. 

Ota yhteyttä

 
Johanna Mero-Petit

Johanna Mero-Petit

Ryhmäpäällikkö, vastuullisuuskonsultointi
P: +358 (40) 558 7101

Appu Haapio-Karjalainen

Johtava asiantuntija, Yritysvastuupalvelut, Tampere/Espoo
P: +358 40 661 8298

Materiaalilähtöisempi lähestymistapa kestävyyteen kasvattaa suosiota

Sustainable Building Market Study -tutkimus vuodelta 2021 kartoittaa lähes 700 pohjoismaisen, brittiläisen ja saksalaisen kiinteistöalan sidosryhmän näkemykset ja antaa käsityksen siitä, miten ala näkee kestäviin rakennuksiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Suomalaisten vastaajien osuus vuoden 2021 tutkimuksessa on 14,8%.

Näkemys kestävyyden merkityksestä liiketoiminnan menestykselle on kasvattanut suosiotaan hitaasti mutta varmasti vuosien varrella. Vuoden 2021 tutkimuksessa 94% osallistujista toteaa kestävyyden olevan tärkeä menestyksen mahdollistaja. Tämän vuoden tutkimuksessa  kestävyysajattelun pääpaino näyttää vastausten perusteella olevan siirtymässä energiatehokkuuden ja hyvinvoinnin vahvan painottamisen sijaan materiaalilähtöisempään lähestymistapaan. Mm. elinkaariajattelu, kiertotalous ja jätteiden minimointi nähdään yhä tärkeämpinä.

COVID-19 ja kiinteistöala

COVID-19 pandemian puhkeamisen myötä monet kiinteistöalan globaalit toimijat joutuivat keskittymään lockdownin välittömien seurausten hallintaan, kuten keskeytyneisiin sopimuksiin ja pandemian leviämisen estämiseen rakennusten käyttäjien keskuudessa. Tutkimukseen vastanneista 87% uskoo, että pandemia muuttaa työtapoja pitkäaikaisesti, ja tulevaisuudessa useammat ihmiset työskentelevät kotoa.

-Pandemia on painostanut kiinteistökehittäjiä analysoimaan markkinoiden kehitystä ja priorisoimaan sijoituksiaan. Näemme nopeita innovaatioita teknologioissa, toimintamalleissa ja kuluttajakäyttäytymisessä, mikä pakottaa ajattelemaan nykyistä kuluttajakulttuuriamme ja tarjoaa meille mahdollisuuden siirtyä kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä, kertoo Ramboll Buildings-toimialan globaalin kestävän kehityksen johtaja, Rikke Bjerregaard Orry.

Hiilineutraalisuus strateginen valinta

UK, Saksa ja Suomi ovat tutkimuksen mukaan suunnannäyttäjiä hiilineutraalissa kiinteistöliiketoiminnassa. Näissä maissa myös valtiolliset hiilineutraalisuustavoitteet kirittävät yrityksiä.
Suomalaisista vastaajista 40% toteaa, että heidän strategiaansa on sisällytetty nollahiilirakennukset, eli erittäin energiatehokkaat rakennukset, joissa käytetään pääosin uusiutuvaa energiaa, ja joiden jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain. 
Suurimmiksi hiilineutraalin strategian toteuttamisen esteiksi vastaajat nimeävät taloudellisten kannusteiden puuttumisen, (57% vastaajista), teknisten ratkaisujen puuttumisen (36%) ja teknisen osaamisen puuttumisen (35%).
 

Rakennusten resilienssi koetaan tärkeäksi kestävyyden kannalta

28% tutkimukseen vastanneista pitää kestävyyden kannalta tärkeänä, että rakenteet säilyttävät toiminnallisuutensa muuttuvissa olosuhteissa ja ovat joustavasti muunneltavia. Resilienssi nousee ensimmäistä kertaa Sustainable Buildings Market Study -julkaisussa kestävien rakennusten tärkeimpien ominaisuuden joukkoon. 

Resilienssi on laaja ja monitahoinen käsite, mutta pohjimmiltaan rakennuksen resilienssillä tarkoitetaan sitä, että rakennus on turvallinen käyttää, rakenteiltaan terve ja säilyttää toimintavarmuutensa esimerkiksi veden tai sähkönjakelussa myös erilaisille ihmisten tai luonnon aiheuttamille vaaroille altistuessaan. Vastausten perusteella teknologian roolin uskotaan tulevaisuudessa kasvavan resilienssin varmistajana.  

Kiertotalousstrategioille ei ole yhteisiä toimintamalleja

Rakennusala on luonnonvarojen suurkuluttaja ja myös erittäin suuri jätteentuottaja. Sustainable Buildings Market Study -tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että muutosta lineaarisesta ajattelusta kiertotalousajatteluun on tapahtumassa. 
48% tutkimukseen osallistuneista kertoo huomioivansa kiertotalousnäkökohtia projektien toteutuksessa. 30% vastaajista taas raportoi edellyttävänsä kiertotalousperiaatteiden noudattamista tarjouspyynnöissään. 
Jotta kiertotalousajattelun vaikuttavuus kiinteistöalalla kasvaisi, 42% tutkimuksen vastaajista pitää kansallista sääntelyä tarpeellisena. Tämä voisi edesauttaa samanlaista kehitystä kuin rakennusten energiatehokkuutta koskeva sääntely on tuonut. Kansallinen säätely lisäisi todennäköisesti esimerkiksi käytettyjen tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien kysyntää. Myös kaupunki- ja projektikohtaisten materiaalitietokantojen rooli korostuisi. 
 

BREEAM suosituin sertifikaatti

Kestävyys tarkoittaa kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa arvioidaan laajasti eri näkökulmia parhaan ratkaisun löytämiseksi. Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmiä ja -työkaluja he tietävät, ovat käyttäneet tai aikovat käyttää. Vastaukset osoittavat suurta vaihtelevuutta, riippuen voimakkaasti alkuperämaasta, mutta yleisesti ottaen BREEAM on edelleen suosituin sertifikaatti.

 

Elinkaariajattelu edelleen tärkein trendi

Tarkasteltaessa alalla vaikuttavia trendejä, esiin nousevat aiheet ovat samanlaisia kuin vuoden 2019 tutkimuksessa. Tärkeimpänä trendinä nousee elinkaariajattelu, ja rakennuksen kestävyyden arviointi kokonaisvaltaisesti, huomioiden kulutetun energian ja käytetyt raaka-aineet.

 

Tutustu englanninkieliseen tutkimukseen tästä.

 
 
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites