Tourujoen massiivinen kunnostushanke Jyväskylässä etenee

27 tammikuuta 2020
Tourujoen kunnostushankkeen tavoitteena on palauttaa joki vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, mahdollistaa vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen sekä kehittää joen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat säilymään jokimaisemassa.
Kankaan uusi koski

Kankaan uusi koski

Ota yhteyttä

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 50 589 7915

Hanke on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, sillä se vaatii monia jokeen tehtäviä isoja rakenteellisia muutoksia kuten uuden koskiosuuden rakentamisen ja vanhan uoman leventämisen. Tourujoki kunnostetaan noin kilometrin matkalta. Kaupunki on aloittanut hankkeen rakennesuunnittelun konsulttinaan Ramboll Finland. Suunnitelmien on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Keskiössä vaelluskalojen nousu

Palokkajärven Luusuaan rakennettava pohjapato turvaa yläpuolisten vesistöjen vedenpinnan säilymisen nykyisellään. Palokkajärven ja Kankaan asuinalueen välillä joki muuttuu monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan asuinalueen kohdalle toteutetaan uusi koskimainen jokiuoma.

– Uusi uoma toimii kalojen nousureittinä, ja se pyritään toteuttamaan mahdollisimman luonnonmukaisena uomarakenteena, kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, missä nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla. Kalatie mitoitetaan ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu.

Suunnitteluryhmä on moniammatillinen ja koostuu muun muassa vesistörakentamisen, kalabiologian, uomahydrauliikan, geotekniikan ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisista.

- Tourujoen kunnostus on jo lähtökohdiltaankin poikkeuksellisen rohkea kestävän kehityksen mukainen hanke, jossa luodaan parempaa ympäristöä niin ihmisille kuin eläimille. Fragmentteja vanhoista kanavarakenteista jää alueelle muistumiksi alueen vesivoimalahistoriasta, sanoo maisema-arkkitehti ja yksikönpäällikkö Lauri Axelsson Rambollista.

Rakennesuunnittelu sisältää muun muassa geotekniset ratkaisut sekä Tourujoen ylittävän Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen, uuden jokiuoman ja yläkanavan alueen tarkemman suunnittelun. Lisäksi rakennesuunnittelun aikana tehdään tarkemmat suunnitelmat liittyen tulvakanavan levennykseen sekä pohjapadon ja Kankaan väliseen jokiosuuteen. Myös Tourujoen varren oleskelurantojen suunnitelmat tarkentuvat rakennesuunnittelun aikana.

Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2021. Alustava arvio rakentamisen kestosta on 2-3 vuotta.

Lisätiedot ja yleissuunnittelumateriaalit verkossa: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites