Turun Itäharjun tulevaa asuinaluetta kehitetään kestävästi

29 marraskuuta 2018
Turun Itäharjun teollisuusalueen kehittämisessä halutaan huomioida kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet ja näin muun muassa pienentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä.

Ota yhteyttä

Kim Brander

Johtava asiantuntija, site solutions
P: +358 40 352 8033

Ramboll laati esityksen, miten alueen kehittämisessä voitaisiin luoda edellytykset kaivettavien pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden sekä rakennusten purkamisesta syntyvien materiaalien mahdollisimman laajamittaiselle hyödyntämiselle.

Tavoitteet esityksen mukaiselle toimintamallille asetettiin yhdessä Turun kaupungin kanssa.
– Tavoitteet tukevat kaupungin lupausta tehdä Turusta hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Lopputuloksena saavutamme Itäharjun alueelle yhtenäiset periaatteet ja toimintamallin pilaantuneen maa-aineksen ja jätteiden käsittelyyn vuosiksi eteenpäin, kertoo Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Mika Pitkänen.

Laaditussa esityksessä tarkastellaan, miten alueen maaperässä olevat haitta-aineet ja jätteet voidaan huomioida alueen kehittämisessä ja tulevassa rakentamisessa ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kustannustehokkaasti.

– Vaihtoehtoja ja niiden vaikuttavuutta vertailtiin aina kaavoitusvaiheesta rakennusvaiheeseen asti, kertoo hanketta Rambollissa vetävä Kim Brander.

Ensin määritellään tahtotila

Aluekehittämisessä voidaan soveltaa useita eri menetelmiä, muun muassa kaivutarpeen vähentämistä edistäviä toimintojen sijoittelua, rakentamisen erilaisia ratkaisuja ja maaperän kunnostusta in situ-menetelmin.
– Erilaisten menetelmien käyttöön on luotava edellytykset sekä kaavoituksessa, esisuunnittelussa, rakennussuunnittelussa että itse rakentamisessa. Sen vuoksi nyt laadittu tahtotilan konkretisoiva dokumentti on hyvin tärkeä, toteaa Brander.

Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona Itäharjun alueen toimintamallissa on tarkasteltu rakentamisen ajaksi alueelle perustettavaa maa-ainesten ja jätteiden käsittelyaluetta, eli niin sanottua kierrätyskeskusta.

– Kierrätyskeskuksen avulla alueen maa-ainekset ja syntyvät jätteet pystyttäisiin käsittelemään tehokkaasti ja jalostamaan niitä uudelleen hyödynnettäväksi alueen rakentamisessa, säästäen samalla mm. kuljetuskustannuksissa ja korvaavien maa-ainesten kustannuksissa.

Turun Itäharjun alue on tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueella on harjoitettu muun muassa metalli- ja betoniteollisuutta, autojen purku- ja korjaustoimintaa, maalausta sekä asfaltin valmistusta ja polttonesteiden jakelua. Turun kaupunki on laatinut yhteistyössä kumppaneiden ja kaupunkilaisten kanssa alueelle Turun Tiedepuiston vision, joka on hyväksytty päätöksenteossa kehittämisen tavoitetilaksi.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites