Vesisektorin globaalit trendit 2016

25 marraskuuta 2015
Vesisektorille investoitiin viime vuonna maailmanlaajuisesti noin 458 miljardia euroa, josta vajaa neljäsosa EU:ssa. Vuoden 2018 loppuun investointien arvioidaan maailmanlaajuisesti kasvavan noin 543 miljardiin euroon ja EU:ssa noin 117 miljardiin euroon. Pohjoismaissa investoinnit vesisektorille liikkuvat vuosittain noin 7 miljardissa eurossa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vesisektoriin ja sen kehitykseen vaikuttaa kuusi päätekijää, kirjoittaa Vesi-toimialan johtaja Kai Vakkila.
Vesisektorin globaalit trendit 2016

Vesisektorin globaalit trendit 2016

Kai Vakkila

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

  1. veden kysyntä kasvaa alueilla, joissa siitä on puutetta. Uusien vesilähteiden kehittäminen näille alueille on monin verroin kalliimpaa kuin olemassa olevista vesilähteistä aiheutuvat kustannukset.
  2. tarve kehittää kaupunkien hygieniaa. Jäteveden kerääminen ja käsittely sekä lietteen hallinta ovat toimivien kaupunkien ja kaupunkisuunnittelun välttämättömyyksiä, varsinkin kun maapallon väestöstä yli puolet asuu jo kaupungeissa ja arvioiden mukaan yli 70 prosenttia vuonna 2050.
  3. äärisääilmiöiden lisääntyminen. Äärisääilmiöiden kuten lumimyrskyjen, helleaaltojen ja rankkasateiden lisääntyminen tarkoittaa, että ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja tulvariskien hallinnasta tulee entistä tärkeämpää.
  4. resurssiteollisuuden vaatimukset. Esimerkiksi harvinaisten mineraalien ja energian kysyntä asettaa haasteita uusille vedenkäsittelymenetelmille.
  5. yritysten havahtuminen vesiriskeihin. Yritykset ovat tulleet entistä tietoisemmiksi siitä, että vesiasiat voivat vaikuttaa niiden brändiin ja mahdollisesti rajoittaa yrityksen tuotantoa ja tuloja.
  6. suorituskyvyn vaatimukset. Uudet teknologiat kuten smart water eli älykäs vesihuolto auttavat kehittämään kustannustehokkaita ja helposti ylläpidettäviä vesihuoltojärjestelmiä.
Vedenkäyttöön ja jäteveden puhdistukseen liittyvien investointien arvioidaan kasvavan lääke- ja elintarviketeollisuudessa, energiantuotannossa, mikroelektroniikassa, öljyn ja kaasun tuotannossa ja jalostuksessa, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä kaivosteollisuudessa.

World Economic Forum arvioi aiemmin tänä vuonna, kuinka hyvin tai huonosti eri maanosat ovat varautuneet globaaleihin riskeihin niiden toteutumistodennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan. WEF:n mukaan vesikriisit ovat Lähi-idän suurin ja Etelä-Aasian kolmanneksi suurin riski ja esimerkiksi kaupunkisuunnittelun epäonnistuminen Latinalaisen Amerikan sekä Itä- ja Etelä-Aasian riskien TOP3:ssa. Euroopan suurimmaksi riskiksi WEF muuten arvioi työttömyyden tai alityöllisyyden.

Suomessa vesihuollon kokonaismarkkinat olivat vuonna 2014 noin 1,35 miljardia euroa. Investointien arvioidaan meillä kasvavan noin 0,3 prosenttia vuoden 2018 loppuun mennessä. Puhtaaseen veteen kohdistuvien investointien arvioidaan kasvavan noin 0,4 prosenttia ja jätevesien keräilyyn ja -käsittelyyn kohdistuvien investointien kasvavan noin 2,6 prosenttia. Sen sijaan vesihuollon käyttö- ja ylläpitokustannusten arvioidaan samanaikaisesti pienenevän kaksi prosenttia.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites