Kiinteistösijoitusyhtiöiden on jatkossa raportoitava vastuullisuudestaan yhä kattavammin

 

Ota yhteyttä

Maria Tiainen

Vanhempi vastuullisuuskonsultti, kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultointi
P: +358 (50) 5446445

Anna Rannisto

vanhempi vastuullisuuskonsultti, ympäristöpäällikkö
P: +358 (40) 6266383

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman vaikutukset kiinteistörahastoyhtiöille alkavat näkyä viimeistään nyt, sillä tiedonantovelvoiteasetuksen (2019/2088) soveltaminen alkaa pääosin 10. maaliskuuta 2021. Kyseinen asetus velvoittaa finanssimarkkinatoimijat raportoimaan sijoitustensa vastuullisuudesta ja sijoituspäätöksiin liittyvistä riskeistä ja kestävyysvaikutuksista. Tämän lisäksi kiinteistöalan raportointivelvollisuudet kestävyydestä lisääntyvät vuodenvaihteessa, jolloin EU-taksonomia-asetuksen (2020/852) soveltaminen alkaa.

Tiedonantovelvoiteasetus asettaa säännöt sijoitusten vastuullisuudesta tiedottamiselle

Tiedonantovelvoite asettaa yhdenmukaiset säännöt finanssimarkkinatoimijoille vastuullisuusnäkökohtien raportoinnista. Se velvoittaa kyseiset toimijat pohtimaan, miten kestävyysriskit sisällytetään sijoitusten päätöksentekoprosessiin sekä miten yksilöiden palkitseminen on kestävän kehityksen mukaista.

Asetuksen mukaan finanssimarkkinatoimijoiden on muun muassa raportoitava toimintaperiaatteistaan kestävyysriskien huomioon ottamisessa sijoituspäätöksissään sekä sijoitusten haitallisista vaikutuksista kestävyyteen. Jos kestävyyttä ei huomioida, syyt miksi näin ei tehdä tulee raportoida. Usean yrityksen on todennäköisesti harkittava strategisia muutoksia toimintamalleihinsa ennen kuin ne voivat raportoida vaadittavat tiedot.

Raportointivaatimukset tulevat yritystasolle ja rahoitustuotetasolle. Tiedot tulee raportoida verkkosivuilla, palkitsemispolitiikassa sekä ennen sopimuksen tekemistä annettavissa asiakirjoissa.

EU-taksonomia-asetus yhtenäistää kriteerit kestäville sijoituksille

EU-taksonomia-asetus (2020/852) hyväksyttiin 17.6.2020 ja se on ensimmäinen standardi, jonka tavoitteena on luoda EU:n kattava yhtenevä määritelmä ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle. Tällä hetkellä rahoitusmarkkinoilla esiintyy hyvin erilaisia määritelmiä kestäville sijoituksille, mikä tekee sijoituskohteiden vertailtavuudesta mahdotonta. EU-taksonomian tarkoituksena on helpottaa sijoittajien mahdollisuutta tunnistaa aidosti ympäristön kannalta kestävät sijoitukset ja lisää ”vihreitä sijoituksia”.

EU-taksonomia-asetusta sovelletaan kahteen eri osapuoleen: 1) Euroopan markkinoilla oleviin finanssimarkkinatoimijoihin, joihin myös kiinteistösijoitusyhtiöt kuuluvat ja 2) muihin kuin rahoitusyrityksiin, joiden on jo raportoitava muun kuin taloudellisen tiedon julkistamista koskevan asetuksen (NFRD) nojalla.

Hyödyntämällä EU-taksonomiaa yritykset pystyvät paremmin tunnistamaan ja hallitsemaan ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Taksonomia auttaa myös yrityksiä parantamaan sopeutumiskykyään ja lisää siten osakkeenomistajien ja sijoittajien luottamusta. Taksonomian avulla yritykset voivat uskottavasti ja läpinäkyvästi profiloitua kestävän kehityksen edelläkävijöiksi.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kriteerit

Jotta sijoituskohdetta voidaan pitää kestävinä, eli EU:n kestävän rahoituksen taksonomian mukaisina, tulee sen täyttää seuraavat kriteerit:

1. edistettävä merkittävästi vähintään yhtä seuraavista ympäristötavoitteesta

- ilmastonmuutoksen hillintä (ennestään vähähiiliset toimenpiteet, toimenpiteet, jotka tukevat siirtymää hiilineutraaliuuteen kuten korjausrakentaminen ja edellä mainittuja mahdollistavat toimet)
- ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
- siirtyminen kiertotalouteen
- ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
- biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

2. olla tuottamatta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteelle (DNSH; do no significant harm -periaate)

3. oltava YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisten työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukainen

Toistaiseksi tekniset kriteerit on määritelty vasta luonnosversiossa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, joten niiden sisältö saattaa vielä muuttua. Taksonomia-asetusta sovelletaan 1.1.2022 lähtien ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen koskevien määräysten osalta ja muiden ympäristötavoitteiden osalta 1.1.2023 alkaen.

EU-taksonomia-asetuksen velvoitteet kiinteistörahastoille

Tällä hetkellä taksonomia-asetus asettaa kiinteistörahastoille ainoastaan tiedonantovelvoitteen. Kiinteistörahaston tulee julkaista 1.1.2022 lähtien tieto siitä, mitä taksonomian mukaista ympäristötavoitetta se edistää, miten ja missä laajuudessa. Lisäksi rahastosta tulee ilmoittaa osuus (%), joka on taksonomian mukainen.

Komissio antaa myöhemmin tänä vuonna säädöksen, joka täsmentää miten ja mitä tietoja tulee antaa. Jos taksonomiaa ei haluta huomioida, on tästä tiedotettava selkeästi rahaston tiedoissa. Sijoittajat päättävät loppukädessä kuinka paljon taksonomia vaikuttaa heidän päätöksiinsä.

Tekniset kriteerit kiinteistöille (ilmastonmuutoksen hillintä)

EU:n taksonomia-asetus asettaa toimialakohtaiset kriteerit niille aloille, joilla nähdään olevan vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemisemiselle. Rakennusala on tunnistettu merkittäväksi toimijaksi EU:n ilmastontavoitteiden saavuttamiseksi ja sille asetetaan tekniset taksonomian kriteerit. Rakennusala on eriytetty neljään luokkaan: uudet rakennukset, rakennusten peruskorjaus, yksittäiset korjaustoimenpiteet ja jo olemassa olevat rakennukset. Tekniset kriteerien lopullista versiota ei olla vielä julkaistu. Alla on esitetty tämänhetkisen luonnoksen mukaiset kriteerit.

Uusi rakennus
- E-luku 20 % matalampi, kuin kansallisessa määräyksessä asetettu raja-arvo
- Isoille rakennusten (>5000 m2) ilmatiiveys ja vaipan lämpösuorituskyky tulee testata ja rakennukselle tulee tehdä elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta.

Olemassa oleva rakennus
- Ennen 2021 rakennetut rakennukset: Rakennuksen energiatehokkuusluokka on oltava A
- 1.1.2021 jälkeen rakennetut rakennukset: Samat vaatimukset kuin uudelle rakennukselle
- Suurien ei asuinkiinteistöjen (lämmityksen teho on yli 290 kW) energiankäyttöä tulee hallita tehokkaasti.

Korjausrakentaminen
- Korjaustoimenpide täyttää EPBD direktiivin asettamat vaatimukset korjausrakentamiselle TAI
- Rakennuksen energiatehokkuus paranee 30 % lähtötasosta

Yksittäiset korjaustoimet
- Yksityiskohtaiset kriteerit niille energiatehokkuustoimelle, jotka pienentävät CO2 päästöjä

Miten Ramboll voi auttaa

Ramboll tarjoaa asiantuntijapalveluita asiakkaittensa vastuullisuuden kehittämiseen. Autamme selvittämään kiinteistöportfolion EU-taksonomian mukaisuuden ja tuemme asiakkaitamme taksonomiaan ja vastuullisuuteen liittyvässä raportoinnissa.

Lue lisää

The EU Taxonomy Regulation: 5 reasons to start aligning today

Why the EU Taxonomy Regulation is about much more than climate

EU Taxonomy Regulation: Quickguide to the New Standard for Green Transition

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites