Suunnittelun johtamisen kehittäminen sairaalahankkeessa

06 huhtikuuta 2017
Rambollin projekti-insinööri Ville Salminen tutki Tampereen teknillisen yliopiston diplomityössään johtamisen kehittämistä sairaalarakennushankkeessa. Kohteena hänellä oli Keski-Suomen uusi keskussairaala, jonka projektinjohtotehtävissä Salminen työskentelee.

– Suunnittelun johtaminen on haastavaa tavanomaisissakin rakennusprojekteissa. Laajassa sairaalahankkeessa haasteet moninkertaistuvat jo sen vuoksi, että suunnittelussa on mukana useita eri tahoja. Yhdeksi keskeisimmistä haasteista nousikin tiedonhallinta ja -kulku eri osapuolten välillä, Ville Salminen kertoo.

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennetaan täysin uusi keskussairaala, joka pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Sairaalanhankkeen yksi merkittävimmistä tavoitteista on toimintaprosessien tehostaminen. Tällä tarkoitetaan niin rakenteellisia kuin logistisiakin ratkaisuja terveydenhuollon tehostamiseksi sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integroimiseksi.

Salminen haastatteli työssään hankkeen suunnittelun johtamisen avainhenkilöitä. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin Tampereen yliopistollisen sairaalan rakennuttajaorganisaatioon kuulunutta osapuolta tutkimustulosten vertaamiseksi. Lopputulemana on useita ratkaisuehdotuksia, joiden avulla suunnitteluprosessia on mahdollista kehittää. Yksi merkittävimmistä tiedonkulun haasteista oli esimerkiksi käyttäjätietojen ja -päätösten saaminen suunnitelmiin. Käyttäjäsuunnittelu- ja rakennussuunnitteluprosessit tulisi Salmisen mukaan aikatauluttaa ja järjestää siten, että prosessit eivät kulje liikaa erillään.

- Toiminnallinen suunnittelu pitää aikatauluttaa selkeästi rakennussuunnittelun edelle ja keskittyä suunnittelun ohjaukseen hankkeen alkuvaiheessa, Salminen sanoo.

- Laajassa rakennushankkeessa korostuu hankesuunnitteluvaihe ja sen aikana tehtävien päätösten merkitys. Esimerkiksi tilaohjelman hyväksyntään ja kriittiseen arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta esimerkiksi hankeen laajuutta ja kustannuksia pystyttäisiin hallitsemaan paremmin.

Tutustu Ville Salmisen diplomityöhön

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites