Tutkimus: autolla tärkeä rooli suomalaisten arjessa – hybridi- tai sähköautoon siirtymistä jarruttaa latauspisteiden vähyys sekä liikkumisen varmuuteen ja sujuvuuteen liittyvät epäilykset

16 joulukuuta 2021
Lehdistötiedote 20.12.2021
Rambollin teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista tiedostaa ilmastonmuutoksen merkityksen omassa elämässä, ja että se tulee vaikuttamaan omaan ja perheen elämään. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen estämiseen voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Autoilun osalta muutoksiin ollaan valmiimpia naisten keskuudessa ja pääkaupunkiseudulla, kun taas muualla Suomessa polttomoottoriautojen suosio on vankkaa.

Ota yhteyttä

Saku Käsnänen

Projektipäällikkö, Smart Mobility Finland
P: 358 40 6276176

Markku Kivari

Johtaja, Smart mobility Finland
P: +358 (40) 5271277

Rambollin Taloustutkimus Oy:llä teettämän kyselyn mukaan sähkö- tai hybridiautojen omistaminen keskittyy hyvin vahvasti pääkaupunkiseudulle, etenkin Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin, sekä muihin suurimpiin kaupunkeihin. Muualla Suomessa ajetaan edelleen lähes yksinomaan polttomoottoriautoilla. Koko Suomen tasolla 42 % vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että sähkö- tai hybridiauto on omassa taloudessa liikkumisvälineenä vuoteen 2030 mennessä.

‒ Tämän tutkimustuloksen nojalla voimme arvioida, että kansallinen tavoite 700 000 ladattavasta ajoneuvosta vuoteen 2030 mennessä olisi täysin saavutettavissa. Usein tavoitetta on kritisoitu jopa liian kunnianhimoiseksi, mutta suomalaiset ovat varsin halukkaita hankkimaan sähkö- tai hybridiauton, kunhan muutamat perusedellytykset täyttyvät, kertoo Rambollin älykkään liikenteen johtaja Markku Kivari.

Hybridi- tai sähköauton hankkineiden tärkeimpinä ostokriteereinä korostuvat kokonaisedullisuus, hyvä ajokokemus sekä ilmastotekijät. Vastaavasti hybridi- ja sähköauton kanssa koettuja haasteita ovat olleet etenkin julkisten latauspisteiden vähyys, markkinoilla oleva pienempi autovalikoima sekä vaivattoman latauspisteen puuttuminen kotoa tai työpaikalta. Innostusta sähkö- tai hybridiauton ostamiseen lisää erityisesti juuri auton latausmahdollisuus: 55 % vastaajista valitsisi seuraavalla kerralla autoa ostaessaan sähkö- tai hybridiauton, mikäli auto olisi mahdollista ladata päivittäin kotona tai omalla pysäköintipaikalla. Auton akun toivotaan kuljettavan saman matkan kuin polttomoottoriauton tankillisen ja akun tulisi toimia mahdollisimman tasaisesti kesät talvet.

‒ Liikkumisen varmuus ja ajoneuvon käytettävyys ovat kyselyyn vastanneille tärkeimmät kriteerit, kun tehdään ostopäätöstä sähkö- tai hybridiautosta. Myös hintaan ja verotukseen liittyvillä asioilla on vaikutusta, mutta vähemmän kuin käytettävyydellä ja helppoudella, jatkaa Kivari.

Auton hankintahinnalla on eniten merkitystä alle 35-vuotiaiden keskuudessa sekä talouksissa, jotka hankkivat seuraavan auton todennäköisesti hintaluokasta 15 000–30 000 euroa.

”Saksan malli” suosituin muiden maiden tukikäytännöistä

Tutkimuksessa kysyttiin kantaa myös muissa maissa käytössä olevista tukikäytännöistä. Sähkö- ja hybridiauton hankintaa varten luoduista tukimalleista suomalaisia puhuttelee eniten ”Saksan malli” eli suora enintään 9 000 euron tuki sähköauton hankintaan. 81 % kyselyyn vastanneista nosti suoran valtion tuen kolmen toimivimman keinon joukkoon tukea siirtymää sähköautoiluun. 55 % kyselyyn vastanneista suomalaisista kannatti myös tuontisähköautojen verottomuutta.

‒ Kyselyn perusteella sähköisen liikenteen yleistymiseen vaikuttaa vahvimmin käytettävyys ja helppous. Erityisesti naiset, opiskelijat, alle 35-vuotiaat, akateemiset ja kerrostaloissa asuvat vastaajat nostivat tukikeinona esiin 100 % tuen julkisten latausasemien rakentamiseen. Tällä hetkellä käsitys on, että latausinfrastruktuurin kehittyminen tapahtuu markkinatoimijoiden johdolla. Julkisen rahoituksen myötä toimijoille avautuisi mahdollisuus ohjata latausinfran kehittymistä alueille, joissa sitä ei välttämättä markkinaehtoisesti synny, pohtii Kivari.

Autoilu pitää pintansa - joukkoliikenne suosittua suurissa kaupungeissa

Helsingissä, Turussa ja Tampereella julkinen liikenne nähdään muuta maata useammin mahdollisuutena korvata omalla autolla ajaminen. Sama koskee muita liikkumisvälineitä, kuten yhteiskäyttöautoja, polkupyöriä tai muita sähköavusteisia ajoneuvoja. Koko maan tasolla valtaosa suomalaisista ei koe voivansa korvata oman auton käyttöä julkisella liikenteellä. Kaikista vastaajista18 % arvioi, että ei tarvitse autoa päivittäisenä liikkumisvälineenä vuodesta 2030 eteenpäin.

 

*Ramboll teetti kyselyn Taloustutkimus Oy:llä, ja se toteutettiin Taloustutkimuksen online-paneelissa 10.–15.11.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1 061 ajokortin omistavaa, 18–70-vuotiasta Manner-Suomessa asuvaa henkilöä väestöä edustavalla näytteellä. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän, ja asuinalueen perusteella

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites