Vuoden 2021 Hyvä YVA -palkinto Yli-Olhavan tuulivoimahankkeelle

18 maaliskuuta 2021
Yli-Olhavan tuulivoimahanke on saanut Ympäristövaikutusten arviointi -yhdistyksen (Yva ry) myöntämän Hyvä YVA -palkinnon. Palkinto myönnetään vaikutusten arvioinnin kannalta ansiokkaasta menettelystä. Ramboll toimi hankkeessa YVA-konsulttina.

Ota yhteyttä

Juha-Matti Märijärvi, kaavoitus, Ramboll Finland

Juha-Matti Märijärvi

Ryhmäpäällikkö, kaavoitus
M: +358 408256260

Hyvä YVA -palkinto myönnetään vuosittain menettelylle, jossa vaikutusten arviointi on toteutettu esimerkillisellä tavalla jollakin arvioinnin osa-alueella tai joka on kokonaisuudessaan ollut esimerkillinen, tuoden uusia käytäntöjä vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Megatuuli Oy, YVA- ja kaavakonsulttina Ramboll Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamana yhteismenettelynä. Kaavoituksesta vastaavana viranomaisena oli Iin kunta.

- Dialogi kunnan, konsultin ja hanketoimijan sekä viranomaisen välillä on ollut alusta asti hyvä, sanoo toimitusjohtaja Lauri Lammivaara Megatuuli Oy:stä.

- Hankkeessa toteutettiin runsaasti maanomistaja-, yleisö- ja keskustelutilaisuuksia. Kaavoitusta vietiin eteenpäin erittäin hyvässä hengessä ja eri osapuolten lausunnot ja muistutukset on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Lopputuloksena on YVA ja tuulivoimaosayleiskaava, josta kaikki osapuolet voivat olla ylpeitä.

Yli-Olhavan tuulivoimapuistohanke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle, Iin kuntaan, noin 20 kilometriä kunnan keskustaajamasta pohjoiseen. Hankkeen yleiskaava hyväksyttiin helmikuussa 2021. Hyväksytyssä kaavassa on yhteensä 50 voimalaa, jotka sijoittuvat kahdelle osa-alueelle. Kaavoitetun alueen pinta-ala yhteensä on noin 66 neliökilometriä.

Vaikutusten arvioinnissa keskeisimpiä aiheita olivat luontovaikutukset, erityisesti linnustoon ja Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset. Palkintoperusteiden mukaan YVA-menettely on erityisen onnistuneesti toiminut suunnittelun apuvälineenä ja hanke on kehittynyt siten, että on saavutettu niin ympäristön kuin tekniikankin kannalta toteuttamiskelpoinen kaavaratkaisu. Arvioinnissa on mahdollisuus seurata konkreettisten lieventämiskeinojen merkitystä vaikutusten muodostumiseen ja hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessin aikana vaikutusten lieventämiseksi on päädytty poistamaan alkuperäisestä suunnitelmasta 18 voimalaa ja osaa voimaloista on siirretty ja / tai madallettu. Vaikutusten arvioinnin pääkohdat ja ydinasiat on koottu kaavaselostukseen, jota täydentävät lukuisat erillisselvitykset.

Hanke sijoittuu riittävän etäälle asutuksesta, ettei esimerkiksi melu- ja välkehaittoja aiheudu. Hankesuunnitelman muutoksilla pyrittiin kuitenkin lieventämään joissain palautteissa esille tuotuja lähiasutukseen kohdistuvia maisemavaikutuksia.

- YVA:n ja kaavoituksen yhdistäminen uudessa yhteismenettelyssä onnistui mielestämme hyvin. Kiitos kuuluu koko arviointityöryhmälle, johon Rambollista osallistui kaikkiaan 45 asiantuntijaa, kertovat ryhmäpäälliköt Ville Yli-Teevahainen ja Juha-Matti Märijärvi.

Tutustu YVA-aineistoon  

Lisätietoja
Ville Yli-Teevahainen
Juha-Matti Märijärvi


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites