Luontopohjaisista ratkaisuista hyötyvät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö

Luontopohjaisilla ratkaisuilla, eli luonnon prosesseja hyödyntävillä, ihmisten suunnittelemilla ratkaisuilla voidaan vastata kaupungistumisen haasteisiin, sopeutua ilmastonmuutokseen ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

Luontopohjaisia ratkaisuja voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa käyttötarkoituksissa hulevesien hallinnasta pienilmaston säätelyyn tai esimerkiksi vesistöjen suojeluun. Eri ratkaisujen soveltuvuus riippuu alueen tarpeista, mahdollisuuksista ja lähtökohdista. Hyvin suunnitellut luontopohjaiset hulevesiratkaisut edistävät hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. 

Jotta luontopohjaisista hulevesiratkaisuista saadaan paras mahdollinen hyöty sekä ympäristölle että ihmisille, on tärkeää tarkastella tavoiteltavia hyötyjä, haasteita ja aluetta kokonaisuutena eri tasoilla.

Hyvin suunnitellut luontopohjaiset hulevesiratkaisut edistävät hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta

Luontopohjaiset hulevesiratkaisut ovat monihyötyratkaisuja

Hyödyt käyttöön oikean tasoisella ja tarkoituksenmukaisella tiedolla

Kaupungeissa kerätään usein tietoa esimerkiksi vesien laadusta ja määrästä, luonnon monimuotoisuudesta ja alueiden viihtyisyydestä.

Kun hyödynnämme ja analysoimme tätä tietoa, löydämme kullekin alueelle parhaat monihyödylliset ratkaisut ja kasvatamme kaupunkien kykyä hallita ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia riskejä.

Lähtökohtana valuma-aluetasoinen tarkastelu

Kaupunkitasoinen tarkastelu antaa suuntaa, ja tavoitteiden kirjaaminen strategiaan edistää ratkaisujen toteuttamista, mutta oikeiden ratkaisujen löytämisessä tieto hulevesien valuma-alueista ja virtausreiteistä on yleensä hyödyllisintä. Vaikka yksittäisiä toimenpiteitä toteutetaan aina kohdekohtaisesti, parhaassa tapauksessa kaupunkia kehitetään kokonaisuutena.

Yhteistyö ja tiedonkulku keskeisessä roolissa

Yhteistyö eri toimijoiden sekä kaupunkien ja kuntien välillä on tärkeää, jotta parhaat käytännöt ja ratkaisut sekä tutkimustieto saadaan kaikkien käyttöön.
Luontopohjaiset hulevesiratkaisut ovat ns. monihyötyratkaisuja, joiden suunnitteluun on tarpeen ottaa mukaan asiantuntemusta usealta eri osa-alueelta. 

Luontopohjaisille hulevesiratkaisuille on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa rankkasateiden ja hellejaksojen lisääntyessä. Luontopohjaiset hulevesiratkaisut auttavat ratkaisemaan kaupunkien haasteita laajemminkin vahvistamalla kaupunkiluontoa ja viihtyisyyttä.

 

Ymmärrä - tunnista - suunnittele

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää, missä luontopohjaisia hulevesiratkaisuja kannattaa käyttää, tunnistaa soveltuvat keinot ja suunnitella suurimman kokonaishyödyn tuottavia ratkaisuja.

NBS Multi-Analysis by Ramboll - uusi palvelu luontopohjaisten hulevesiratkaisujen tunnistamiseen ja priorisointiin

Rambollin uusi palvelu auttaa tunnistamaan ja arvioimaan alueelliset riskit ja löytämään parhaat luontopohjaiset hulevesiratkaisut - lisää arvoa kaupunkien ja kuntien keräämälle tiedolle.

Paikkatietopohjainen viitekehys luontopohjaisille hulevesiratkaisuille

NBS Multi-Analysis by Ramboll tarjoaa tutkimuspohjaisen arviointikehikon, joka auttaa kaupunkeja tunnistamaan paikkatietopohjaisesti alueidensa kehityspotentiaalin ja luokittelemaan alueelle soveltuvat luontopohjaiset hulevesiratkaisut painottaen kokonaishyödyltään parhaita vaihtoehtoja. 

  • Tutkimuspohjainen, valuma-aluetasoinen lähestymistapa kokoaa yhteen oleellisen tiedon alueen keskeisistä tekijöistä ja muodostaa näistä analyysikartat. Luokittelu huomioi huleveden määrän ja laadun hallinnalle, viihtyisyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle asetetut mittarit. 
  • Tunnistaa luontopohjaisten ratkaisujen mahdolliset sijainnit ja arvioi hyödyn saatavilla olevan tilan, maankäytön, luontoarvojen, pinnanmuotojen, viemäröinnin, valuma-alueen ja maaperän mukaan.
  • Priorisoi suurimman hyödyn alueille parhaiten sopivat ratkaisut.

Tietopohjaista päätöksentekoa helpottava NBS Multi-Analysis by Ramboll parantaa luontopohjaisilla hulevesiratkaisuilla tuotettavaa kokonaishyötyä kustannustehokkaasti

  • Kaikki oleellinen tieto tärkeimpien hulevesien hallinnan paikkojen tunnistamiseksi yhdellä paikkatietopohjaisella alustalla mahdollistaa tiedon yksinkertaisemman ja resurssitehokkaamman hallinnan ja analysoinnin
  • Saatte käyttöönne selkeän luettelon parhaiten soveltuvista luontopohjaisista hulevesiratkaisuista priorisoituna taulukko- ja karttamuodossa 
  • Asiantuntijavetoisissa sidosryhmätyöpajoissa määritetään keskeiset paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet luontopohjaisten hulevesiratkaisujen käyttöönotolle
  • Hulevedenlaadun mallinnus kriittisimmille alueille mahdollistaa resurssitehokkaan riskeihin varautumisen 
  • Konseptisuunnitelmat viidelle parhaalle luontopohjaiselle hulevesiratkaisulle tuovat konkreettista pohjaa tuleville suunnitelutoimille ja mahdollistavat resurssien ohjaamisen kannattavasti
  • Vuorovaikutteinen raportointi mahdollistaa tehokkaamman viestinnän
  • Raportti voidaan lisätä osaksi vastuullisuusraportointia

Kysy lisää! Autamme löytämään parhaat ratkaisut teidän tarpeisiinne.

Tutustu muihin palveluihimme

Hulevesien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Onnistuneella hulevesien hallinnalla turvataan kaupungistuvalla alueella luonnonmukainen hydrologinen kierto sekä säilytetään vesistöihin ja pohjavesiin päätyvien valumavesien hyvä laatu. Samalla lisätään kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja ekologista monimuotoisuutta.

Lue lisää

Veden ja jäteveden käsittely

Tarjoamme neuvontaa ja opastusta julkisen sektorin ja teollisuuden asiakkaille globaalisti kaikilla vedenkäsittelyn osa-alueilla, hyvälaatuisen juomaveden varmistavista käsittelyprosesseista erilaisiin jätevedenkäsittelyn vaiheisiin.

Lue lisää

Luonto, vesistöt ja ekologia

Olemme Suomen johtava toimija luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvissä suunnittelupalveluissa. Tuotamme tutkimustietoa vesiympäristöstä asiakkaidemme hankkeiden suunnittelun tueksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Lue lisää
Asiantuntijamme auttavat mielellään. Ota yhteyttä!