Paikkatietopalvelut

Ramboll hyödyntää monipuolisesti paikkatietoa esimerkiksi liikennesuunnittelussa, kaavoituksessa, talonrakennuksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Ota yhteyttä

Koskela_Veli-Pekka

Veli-Pekka Koskela

Projektipäällikkö, paikkatieto ja mallinnus
P: +358 50 5935 354

Paikkatietopalvelumme

 • Laserkeilaus
 • Lämpökameramittaukset
 • Paikkatiedon hallinta
 • 3D-kaupunkimallit
 • Kaupunkikehityksen ennustemallit ja saavutettavuusanalyysit
 • Suunnitelmien visualisointi
 • Teemakartat
 • Tuulisuusmallinnus
 • Internet-karttapalvelut

  Paikkatiedot suunnittelussa

  Paikkatietoaineistojen käsittelyllä ja analyyseillä tuotetaan uutta tietoa suunnittelun lähtötiedoksi ja päätöksenteon pohjaksi.

  Uusien suunnitteilla olevien rakennusalueiden mallinnusmenetelmillä optimoidaan maankäyttöratkaisuja, arvioidaan kohteen rakennettavuutta ja lasketaan maanrakennustöiden kustannuksia. Visualisointi ja teemakartat selkeyttävät kehittyneiden analyysimenetelmien tuloksia. Laajasta tietomäärästä saadaan havainnollinen esitys, josta voidaan tuottaa asiakkaalle myös internetissä toimivia karttapalveluita.

  Infratietomallinnus

  Tietomallinnuksella (BIM) tuotetaan tietosisältöisiä 3D-muodossa olevia suunnitelmia. Infratietomallinnus tehostaa suunnittelutietojen hyödyntämistä infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpidossa. Kun yksittäisen tekniikkalajin tekemä suunnitelma liitetään laajempaan kokonaisuuteen, voidaan esimerkiksi talogeotekniset suunnitelmat liittää rakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien tietomalleihin toimivuustarkastelua varten. Talonrakennuskohteiden tietomallinnus kattaa koko rakentamisen elinkaaren maankäytön suunnittelusta tuotannonsuunnitteluun, rakentamiseen, toteumatiedon hallintaan ja kiinteistötiedon ylläpitoon.

  Kartoituksella ajantasaista tietoa

  Ramboll tarjoaa myös laserkeilaukseen liittyviä mittaus- ja mallinnuspalveluita. Lentokoneesta ja autosta mitattujen laserkeilausaineistojen käsittelyn lisäksi tarjoamme myös maan päältä tehtäviä laserkeilausmittauksia. Tarkka pistepilvi käsitellään asiakkaalle soveltuvaan muotoon suunnittelun lähtötiedoksi tai siitä voidaan tuottaa esimerkiksi koko teollisuuslaitosalueen kattava mittatarkka virtuaalimalli.

  Ilmasta tehtävillä mittauksilla saadaan kerättyä vertailukelpoista tietoa nopeasti laajalta alueelta. Helikopterista tehtävä lämpökamerakuvaus tuottaa arvokasta lähtötietoa maan- ja vedenpinnan lämpötilaeroista. Lämpökameramittauksia on Rambollissa hyödynnetty esimerkiksi pohjavesialueiden kartoituksessa, kaatopaikkojen laadunseurannassa sekä ydinvoimalaitoksen lauhdevesien vaikutusalueen todentamisessa. Rambollilla on käytössään miehittämätön helikopteri (RPAS), jota käytetään tiedon keräämiseen rakenteista ja maanpinnasta.

  Aluetietomalli

  Aluetietomalli kuvaa uuden rakennusalueen nykytilannetta ja tulevaisuutta kolmiulotteisessa muodossa. Sitä voidaan käyttää tiedotettaessa asukkaille, rakentamisen osapuolille ja muille sidosryhmille alueen rakentamiseen liittyvistä asioista, kuten rakennusten, puistojen ja katujen valmistumisaikataulusta. Lisäksi mallin avulla voidaan tiedottaa esimerkiksi liikenteen poikkeusjärjestelyistä tai kerätä asukkailta palautetta malliin liitettävillä kommenteilla.

  Kun käyttäjinä ovat pääasiassa tulevat ja nykyiset asukkaat, puhutaan ns. asukasmallista. Ammattikäyttöön tarkoitettu ns. raksamalli esittää tarkempia yksityiskohtia alueen rakenteeseen ja rakentamiseen liittyen. Siihen voidaan liittää myös tarkempia tietomallintamalla tehtyjä suunnitelmia 3D-muodossa olevaksi yhdistelmämalliksi.

  Katso esimerkki asukasmallista Helsingin Jätkäsaaresta (toimii Firefox- ja Chrome-selaimilla).

   

   

  Espoo, pääkonttori

  Espoo, pääkonttori
  PL 25, Itsehallintokuja 3
  FI-02601 Espoo
  Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

  Mail: info@ramboll.fi

  Other sites

  Other sites