Siltojen ja erikoisrakenteiden hallinta ja ylläpito

Rambollin konsultointipalvelut kattavat taitorakenteen koko elinkaaren. Palvelemme asiakkaitamme taitorakenteiden hallinnan kaikilla osa-alueilla, inventoinnista isännöintiin.

Ota yhteyttä

Matti Airaksinen

Yksikönpäällikkö, siltojen ylläpito
P: +358 40 522 9281

Guy Rapaport

Johtava konsultti, NDT-päällikkö
M: +358408245622

Sillan tai muun taitorakenteen valmistuttua alkaa sen normaali arkikäyttö. Jos halutaan, että rakenne on käytössä pitkään ja ongelmitta, edellyttää se pitkäjänteistä taitorakenneomaisuuden hallintaa, jossa tärkein rooli on optimoidulla rakenteen kunnossapidolla. Kunnossapito jaetaan yleensä hoitoon ja ylläpitoon, joista hoito on säännöllisempää ja toistuvampaa toimintaa kuin pidemmällä tähtäimellä toteutettava ylläpito.

Siltojen ja taitorakenteiden inventointi

on edellytys siltojen ja muun taitorakenneomaisuuden hallinnalle on, että rakenteet on inventoitu ja tiedot tallennettu. Inventointipalvelumme avulla saadaan asiakkaan taitorakenteet inventoitua ja tarkastettua, jolloin niiden hallinta ja kunnossapito on mahdollista.

Siltojen ja taitorakenteiden tarkastukset

Siltojen ja muiden taitorakenteiden hallinta edellyttää rakenteen kunnon ja kelpoisuuden seurantaa. Tällä hetkellä kustannustehokkain tapa varmistua rakenteen jokapäiväisestä käytettävyydestä ja turvallisuudesta sekä seurata sen kunnon heikkenemistä on tarkastustoiminta, jonka toteuttaa koulutuksen saanut henkilöstö. Tarkastuksia on useita erilaisia, mm. vuositarkastukset, yleistarkastukset, erikoistarkastukset, vastaanotto- ja takuutarkastukset sekä tehostettu tarkkailu. Taitorakenteiden tarkastuspalvelumme kattaa kaikki mainitut tarkastustyypit.

Siltojen ja taitorakenteiden NDT-tutkimukset

NDT(Non-destructive Testing) -kalustomme avulla pystymme rakenteita avaamatta tai rikkomatta mm. arvioimaan jänneterästen korroosioriskiä, kartoittamaan siltojen kansien vesieristeiden kuntoa, tutkimaan halkeamien syvyyksiä ja leveyksiä, mittaamaan raudoitusterästen korroosioastetta sekä paikantamaan rakenteen sisällä olevat teräkset, putket ja tyhjätilat. NDT-kalustomme on Suomen ehdotonta huippua.

Siltojen ja taitorakenteiden kantavuusselvitykset

Kantavuusselvityksillä varmistutaan siitä, että taitorakenteen kapasiteetti on ohjeiden mukaisia varmuuskertoimia käyttämällä suurempi kuin kuormituksen aiheuttama rasitus. Siltojen kantavuusselvitykset voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tyyppiin:

  1. Erikoiskuljetusreitin suunnitteluvaiheessa selvitetään joko yksittäisen sillan kapasiteetti tai vertaillaan eri reittivaihtoehtoja siltanäkökulmasta ja haetaan erikoiskuljetuksen kuormalle ja kalustolle optimaalisin reitti.
  2. Selvitetään sillan kestävyys yleisille, kantavuuslaskentaohjeen mukaisille EK-kaavioille. 
  3. Halutaan selvittää, onko sillalle tarvetta asettaa painorajoitus.

Asiantuntijamme tekevät vuosittain kymmeniä kantavuusselvityksiä silloille kuljetusyritysten, kuntien, ELY-keskusten ja Liikenneviraston tilauksesta. Yleisten teiden silloilla on useimmiten kyseessä erikoiskuljetustarve kun taas yksityisteiden silloilla selvitetään yleensä painorajoitustarvetta.

Siltojen ja taitorakenteiden korjaussuunnittelu

Korjaustoimenpiteisiin ryhdytään yleensä, kun taitorakenteen kunto on päässyt jo niin huonoksi, että peruskorjaus on välttämätön. Peruskorjaus edellyttää aina erikoistarkastusta ja analysointia tarkoituksenmukaisimmasta korjausmenetelmästä sekä korjaustyön laatuvaatimusten laadintaa. Joskus korjausta edullisemmaksi vaihtoehdoksi osoittautuu rakenteen uusiminen. Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus siltojen ja muiden taitorakenteiden korjaussuunnittelusta, niin pienistä kuin suuristakin kohteista. Korjaussuunnitteluosaamisemme kattaa kaikentyyppiset teräs-, betoni-, puu- ja kivirakenteet.

Siltojen ja taitorakenteiden kunnossapidon optimointi

Kunnossapidon optimointi  on tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Asiakkaan toiveiden ja taitorakenteen vaurioiden kehittymisen asettamien reunaehtojen rajoissa laaditaan rakenteelle optimaalisin kunnossapitostrategia, jota päivitetään uusien tarkastusten tuoman lisätiedon avulla. Yleensä jo hyvällä ja säännöllisellä taitorakenteiden hoidolla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä taitorakenneomaisuuden hallinnassa. Mitä paremmin taitorakenteiden päivittäinen ylläpito hoidetaan, sitä harvemmin joudutaan isompiin remontteihin.

Siltaisännöinti

Siltaisännöinti-palvelumme niputtaa kaikki edellä mainitut osiot yhteen ja tarjoaa asiakkaalle yhden luukun periaatteella toimivan kokonaispalvelun taitorakenneomaisuutensa hallintaan. Palvelu räätälöidään aina tapauskohtaisesti, sillä asiakkaan tarpeet, taitorakenneomaisuuden laatu ja määrä, hoito- ja ylläpitokäytännöt, tarkastushistoria ja muut vaikuttavat tekijät vaihtelevat suuresti.

Opetus-, koulutus- ja ohjejulkaisupalvelut

Asiantuntijamme opettavat ja kouluttavat tarpeen mukaan. Olemme pitäneet luentoja ja esityksiä eri foorumeilla siltojen hoidosta ja ylläpidosta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Maantiesiltojen vuositarkastuskoulutuksen olemme järjestäneet yhteistyössä Liikenneviraston kanssa vuosittain vuodesta 2009 alkaen ja rautatiesiltojen vuositarkastuskoulutuksen vuodesta 2014 alkaen. Koulutukset suunnittelemme ja toteutamme aina tapauskohtaisesti, mutta tavaramerkkimme on runsas käytännön esimerkkien esitteleminen. Taitorakenteiden tarkastus-, hoito- ja korjausohjeita olemme laatineet niin Liikennevirastolle kuin kunnillekin ja olemme aktiivisesti mukana SILKO-ohjeiden päivitystyössä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites