Raksamalli

Raksamallin avulla saadaan tilannekuva laajalle alueelle suunniteltujen rakennustöiden kokonaisuudesta ja niiden valmistumisajankohdasta. Alueen nykytilanteesta tehdään lähtötietomalli, joka kuvaa olemassa olevaa ympäristöä kolmiulotteisessa tietomallimuodossa. Raksamallissa uudet suunnitelmat liitetään osaksi lähtötietomallia.

Keskeisimmät raksamallissa esitettävät suunnitellut kohteet:

  • Tontit
  • Rakennukset
  • Kadut
  • Rantarakenteet
  • Pilaantuneet maa-alueet
  • Esirakentamisalueet
  • Olemassa olevat rakennukset
  • Nykyinen ja tuleva maanpinta

Suunnitelmien aikataulutus voidaan esittää animaationa, jossa nähdään alueen suunniteltu rakentaminen vaihe vaiheelta. Raksamallin keskeisimpiä hyötyjä ovat alueen rakentaminen virtuaalisesti ennen rakennustöiden aloitusta. Näin havaitaan mahdolliset ristiriitaisuudet sekä toteutuksen pullonkaulat ja niihin päästään puuttumaan ajoissa.

Mallinnus on osa suunnitteluprosessia eikä ainoastaan suunnittelun lopputuloksien esittämistä. Tiedonvaihto Raksamallin avulla parantaa keskinäistä ymmärrystä eri tekniikkalajien suunnittelijoiden ja projektijohdon kesken suunnitteluprosessin koko elinkaaren ajan

Kuva: Finnoon raksamalli - vesirakentamisen vaihtoehtovertailu

 


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut