Hulevesien hallinta

Onnistuneella hulevesien hallinnalla turvataan kaupungistuvalla alueella luonnonmukainen hydrologinen kierto sekä säilytetään vesistöihin ja pohjavesiin päätyvien valumavesien hyvä laatu. Samalla lisätään kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja ekologista monimuotoisuutta. Kokoamme hulevesisuunnittelun kohteisiin sopivan projektitiimin laajasta asiantuntijatarjonnastamme: maisemasuunnittelun, kunnallistekniikan, geotekniikan, liikennesuunnittelun ja rakennesuunnittelijoiden joukosta.

Hulevesien hallinta

Ota yhteyttä

Sari Suvanto, ryhmäpäällikkö

Sari Suvanto

Yksikönpäällikkö, hulevesien hallinta ja ilmastonmuutos
P: +358 40 136 6543
Marjo Valtanen on Ramboll Finlandin kaupunkihydrologian asiantuntija

Marjo Valtanen

Projektipäällikkö, kaupunkihydrologia
P: +358 4054 35090
Anni Orkoneva, projektipäällikkö, hulevesimallinnus, Ramboll Finland Oy

Anni Orkoneva

Ryhmäpäällikkö, hulevedet & vesihuolto
P: . +358 405541434

Rambollilla on kokemusta niin yksittäisten kaava-alueiden hulevesiongelmien ratkaisuista kuin miljoonakaupunkien strategisten vesienhallinnan järjestelmien suunnittelusta. Kansainvälisesti tunnettu Ramboll Dreiseitl on suunnitellut hulevesiratkaisuja mm. Singaporeen.

Osaamisemme kattaa hulevesien hallintaan liittyvät palvelut aina selvityksistä toteutussuunnitteluun asti. Suunnittelussamme otamme lähtökohtaisesti huomioon hulevesien laadun ja määrän sekä tulvariskit ja luontoarvot. Vesielementin yhdistäminen kaupunkisuunnitteluun aikaisessa vaiheessa auttaa kustannustehokkaisiin ja kaupunkimaisemaa elävöittäviin ratkaisuihin.

Hulevesien hallinnan palveluitamme

  • Maankäytön hulevesiselvitykset ja suunnitelmat
  • Hulevesimallinnus
  • Hallinnolliset selvitykset
  • Hulevesien laadun ja määrän tarkkailu sekä vesistökuormitusselvitykset
  • Hulevesitulvat ja tulvariskien hallinta
  • Luonnonmukainen hulevesien käsittely, imeytys, viivytys , kosteikot 
  • Kaupunkien vesimaisemat
  • Hulevesijärjestelmät osana kaupunkirakennetta
  • Hulevesiohjelmat
  • Kouluttaminen

Maankäytön hulevesiselvitykset

Selvitämme suunnittelualueen nykyiset ja tulevat valuma-alueet, virtausreitit ja vesimäärät, sekä kartoitamme alueen maaperän imeytysratkaisujen teknisen toteutettavuuden ja uomien eroosioherkkyyden. Selvityksessä kartoitetaan alueen arvokkaat luontokohteet, joihin hulevesien johtamisella tai kuivatuksella voi olla vaikutusta. Etsimme myös hankkeen kannalta kriittisiä kohteita, kuten tulvariskejä ja alapuolisen verkoston pullonkauloja.

Arvioimme myös maankäytön ja valuma-alueen aiheuttamaa haitta-ainekuormitusta vesistöille ja sen vähentämisen mahdollisuuksia. Toteutussuunnitelmissa laadimme kohteeseen vaaditut asiakirjat (esimerkkipaketti: asemapiirustus, pituus- ja poikkileikkaukset, detalji-piirustukset, työkohtainen työselostus, määräluettelo, kustannusarvio, turvallisuusasiakirja).

Tarjoamme lisäksi rakentamisen aikaista hulevesienhallinnan suunnittelua ja valvontaa minimoimaan haitat hulevesissä ja vastaanottavissa vesistöissä. Samalla varmistetaan työmaalla työskentely mahdollisimman kuivissa olosuhteissa ja lupaehtojen mukaisesti.

Hallinnolliset asiat

Teknisten hulevesisuunnitelmien lisäksi laadimme hulevesijärjestelmien hallintoa, rahoitusta ja operointia koskevia selvityksiä: vastuunjakoa kunnan ja vesilaitoksen välillä, hulevesijärjestelmän vaikutusalueen määrittämistä, hulevesimaksujen suunnittelua, sekä operoinnin järjestämistä. Selvityksistä vastaava tiimi koostuu tekniikan-, juridiikan-, ja rahoituksen ammattilaisista.

Hulevesimallinnus

Hulevesimalleilla kuvataan sekä veden kertymistä valuma-alueilta että sen liikkumista hulevesi- tai uomaverkostossa. Pintamallin avulla mallinnetaan verkostosta tai uomasta tulvivan veden leviämistä maanpinnalla sekä huomioida vastaanottavan vesistön vaikutus hulevesijärjestelmään. Mallinnuksen avulla voidaan helposti vertailla erilaisia sadetapahtumia ja niiden vaikutusta verkoston tai uoman kapasiteettiin sekä tutkia erilaisten erikoisrakenteiden, kuten pumppaamoiden sekä patokynnysten vaikutusta virtaukseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites