Pohjavesitutkimukset

Vastaamme pohjavesitutkimukseen ja -suunnitteluun liittyvällä asiantuntijuudellamme haasteisiin, joita yhdyskunnan rakentuminen ja vedenhankinnan tulevaisuuden tarpeet luovat.

Vuosikymmenten kokemus pohjavesitutkimuksesta

Ota yhteyttä

Jarmo Koljonen

Yksikönpäällikkö, Site solutions
P: +358 400 355 217

Yhteiskunnan vedenhankinta perustuu Suomessa merkittävästi pohjaveden varaan. Pohjavesivaroja uhkaavat monet ihmisen toiminnan vaikutukset.

Asiantuntijoillamme on useiden vuosikymmenten kokemus pohjaveden hankintaan ja suojeluun liittyvistä tehtävistä. Asiantuntijamme ovat tutkineet ja suunnitelleet satoja nykyisin käytössä olevia vedenottamoita Suomessa sekä tehneet lukuisia pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia.

Maaperän pilaantumistapauksissa usein suurin huolenaihe on pohjaveden pilaantuminen ja pohjavesivarojen vedenhankintakelpoisuuden säilyminen. Olemme toteuttaneet useita merkittäviä pohjaveden kunnostuskohteita eri puolilla maata sekä kehittäneet erilaisia insitu-kunnostustekniikoita maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. Meillä on laaja-alainen kokemus YVA-menettelyihin, ympäristölupiin ja kaavoitukseen liittyvistä pohjavesiselvityksistä ja riskien arvioinneista.

Käytössämme ovat monipuoliset ja nykyaikaiset kairauskalustot sekä tutkimusmenetelmät. Näytteenottajillamme on ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi. Laboratorioanalyyseissä käytämme akkreditoitua ympäristölaboratoriota.

Vedenhankinta

 • pohjavedenottamoiden tutkimukset
 • kaivonpaikkatutkimukset
 • koepumppausten toteutus
 • pohjavesilaitosten vedenlaatuselvitykset ja saneeraussuunnittelu
 • pohjavesimallinnus
 • tekopohjavesilaitosten tutkimukset ja suunnittelu
 • vesioikeudelliset asiakirjat

Esimerkkihankkeita: Mikkelin seudun vedenhankinnan pohjavesitutkimukset (Severi-hanke), Äänekosken Syvälahden pohjavesi- ja tekopohjavesitutkimukset & virtausmallinnus (Äänekosken Energia). 

Pohjaveden suojelu ja pohjavesivaikutusten arviointi

 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
 • pohjaveden hallintasuunnitelmat
 • pohjavesiriskien arviointi
 • ympäristölupiin, kaavoitukseen, maa-aineslupiin ja YVA-menettelyihin liittyvät pohjavesiselvitykset

Esimerkkihankkeita: Suomen rataverkon pohjavesialueiden riskien hallintahanke (Liikennevirasto), Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Hämeenlinnan kaupunki). 

Pohjavesitarkkailut

 • tarkkailuohjelmien laadinta
 • havaintoputkien asennus ja näytteenotto
 • raportointi

Esimerkkihankkeita: Kehäradan pohjavesiseuranta (Liikennevirasto), Heinolan pohjavesialueiden yhteistarkkailu (Heinolan kaupunki) . 

Pilaantunut pohjavesi

 • pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostussuunnittelu
 • insitu-kunnostusten tutkimus ja suunnittelu sekä pilotointi
 • riskinarviointi ja mallinnus 
Esimerkkihankkeita: Joutsenonkankaan pohjaveden liuotinpilaantumisen tutkimukset (Lappeenrannan kaupunki), Setrinmäen kyllästämön pilaantuneen pohjaveden tutkimukset, kunnostuksen suunnittelu ja valvonta (Liikennevirasto ja Governia)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut