Teollisuuden turvallisuuspalvelut

Teollisen turvallisuuden huolehtimisesta ja erityisosaamisella nostamme toiminnan ja tuotannon kokonaisturvallisuustasoa laitoksen koko elinkaaren ajan. Asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki toiminnan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät palvelut.

Asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki teollisen toiminnan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät palvelut

Ota yhteyttä

Anna-Maria Teuho

HSEQ-projektipäällikkö
P: +358 50 409 2496

Teollisen tuotannon turvallisuus ja prosessiriskienhallinta

Toteutamme turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä sekä avustamme ja konsultoimme tuotannon laatuvaatimuksissa (esimerkiksi ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, BAT, GMP, GLP). Osaamisemme kattaa prosessiturvallisuuden riskinarvioinnit (HAZOP, HAZSCAN, POA, TVA), riskimatriisit, muutosten hallinnan, laitosauditoinnit, kokonaisturvallisuuden riskienhallinnan sekä turvallisuustason nostamisen.

Avustamme asiakkaitamme nostamaan kemikaaleihin liittyvää turvallisuustasoaan ja täyttämään erilaisia turvallisuusvaatimuksia. Toteutamme leviämismallinnuksia ja onnettomuusriskinarviointeja, selvitämme ja suunnittelemme kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyviä turvallisuuskäytäntöjä sekä tunnistamme kemiallisia aineita ja teemme ekotoksisuustestauksia. Palvelumme sisältävät myös ATEX- ja REACH-selvitykset sekä kemikaali-ilmoitukset ja -lupahakemukset.

Satamien turvallisuus

Olemme olleet mukana useissa satamien turvallisuuteen liittyvissä hankkeissa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa dominovaikutusten arvioinnit, väylähankkeiden konsultointi, maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja ruoppaussuunnittelu sekä turvallisuusauditoinnit ja kemikaaleihin liittyvät arvioinnit ja mallinnukset.

Teollisuuden kemikaali- ja ympäristöturvallisuus

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus teollisten toimijoiden ympäristö- ja kemikaaliturvallisuudesta. Palvelumme kattavat niin konsultoinnin, suunnittelun kuin hankkeiden valvonnan ja tarkkailun. Palveluitamme:

 • Prosessiturvallisuuden riskinarvioinnit (HAZOP, HAZSCAN, POA, TVA), kokonaisturvallisuuden riskienhallinnan
 • Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, räjähdysvaaran- ja syttymisvaaran riskinarvioinnit, räjähdyssuojausasiakirjat
 • Kemikaali-ilmoitukset ja lupahakemukset, sisältäen myös sisäisen pelastussuunnitelmat, suuronnettomuusvaarojen arvioinnit, toimintaperiaateasiakirjat / turvallisuusselvitykset ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät
 • Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus- auditoinnit
 • Onnettomuusskenaarioiden leviämismallinnukset ja varautuminen
 • Konsultointi lainsäädännön vaatimuksissa
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölupahakemukset
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Ympäristölupahakemukset
 • Ympäristöriskinarvioinnit
 • Ympäristö- ja työturvallisuus (EHS)- auditoinnit
 • EHS- järjestelmät ja niiden kehittäminen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut