Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuutta koskevat muutokset lainsäädännössä, yleisessä asenneilmapiirissä sekä kuluttajien odotuksissa tuovat jatkuvasti uusia haasteita ja velvoitteita yrityksille. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että heidän toimintansa ja tuotteensa vastaavat lainsäädännön velvoitteita.

Ota yhteyttä

Katariina Koikkalainen

Ryhmäpäällikkö, ympäristöriskinarvioinnit
P: +358 40 143 1326

Fanny Syrjänen

Asiantuntija, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus
P: +358 44 262 6626

Asiantuntijamme tunnistavat mahdolliset kemikaalien ja tuotteiden käytön aiheuttamat riskit. Olemme laatineet erilaisia tuoteturvallisuuteen liittyviä arviointeja ja kehityssuunnitelmia useille eri teollisuuden aloille maailmanlaajuisesti. Asiakkaissamme on muun muassa kemikaalivalmistajia, elintarvikkeiden tuottajia ja pakkaajia, rakennusmateriaalien, lääkintälaitteiden ja sähkölaitteiden valmistajia sekä torjunta-aineiden ja biosidien valmistajia.

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja tuotteiden turvallisuuteen ja kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, toimitusketjun läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden vaatimuksenmukaisuuteen liittyen ympäri maailman.

Palveluihimme kuuluvat:
• REACH-asetuksen mukaiset lupamenettelyt sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi
• Strategisten johtamisjärjestelmien kehittäminen tuotteille asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailuetujen optimoimiseksi
• Vaihtoehtoisten kemikaalien ja tekniikoiden arviointi
• Tuki koskien tuotteiden takaisinvetoja, vastineita ja viestintää liittyen toimitusketjussa tapahtuneisiin odottamattomiin tapahtumiin tai tuotteiden ainesosia koskeviin odottamattomiin kysymyksiin
• Sisäilman ja työympäristön työhygieeniset arvioinnit tiloissa käytettävien tuotteiden tai tuotannon päästöjen osalta

Teollisuuden turvallisuuspalvelut

Teollisen turvallisuuden huolehtimisesta ja erityisosaamisella nostamme toiminnan ja tuotannon kokonaisturvallisuustasoa laitoksen koko elinkaaren ajan. Asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki toiminnan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät palvelut.

Toteutamme turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä sekä avustamme ja konsultoimme tuotannon laatuvaatimuksissa (esimerkiksi ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, BAT, GMP, GLP). Osaamisemme kattaa prosessiturvallisuuden riskinarvioinnit (HAZOP, HAZSCAN, POA, TVA), riskimatriisit, muutosten hallinnan, laitosauditoinnit, kokonaisturvallisuuden riskienhallinnan sekä turvallisuustason nostamisen.

Avustamme asiakkaitamme nostamaan kemikaaleihin liittyvää turvallisuustasoaan ja täyttämään erilaisia turvallisuusvaatimuksia. Toteutamme leviämismallinnuksia ja onnettomuusriskinarviointeja, selvitämme ja suunnittelemme kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyviä turvallisuuskäytäntöjä sekä tunnistamme kemiallisia aineita ja teemme ekotoksisuustestauksia. Palvelumme sisältävät myös ATEX- ja REACH-selvitykset sekä kemikaali-ilmoitukset ja -lupahakemukset.

Olemme olleet mukana useissa satamien turvallisuuteen liittyvissä hankkeissa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa dominovaikutusten arvioinnit, väylähankkeiden konsultointi, maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja ruoppaussuunnittelu sekä turvallisuusauditoinnit ja kemikaaleihin liittyvät arvioinnit ja mallinnukset.

Teollisuuden kemikaali- ja ympäristöturvallisuus

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus teollisten toimijoiden ympäristö- ja kemikaaliturvallisuudesta. Palvelumme kattavat niin konsultoinnin, suunnittelun kuin hankkeiden valvonnan ja tarkkailun.

Palveluitamme:
• Prosessiturvallisuuden riskinarvioinnit (HAZOP, HAZSCAN, POA, TVA), kokonaisturvallisuuden riskienhallinnan
• Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, räjähdysvaaran- ja syttymisvaaran riskinarvioinnit, räjähdyssuojausasiakirjat
• Kemikaali-ilmoitukset ja lupahakemukset, sisältäen myös sisäisen pelastussuunnitelmat, suuronnettomuusvaarojen arvioinnit, toimintaperiaateasiakirjat / turvallisuusselvitykset ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät
• Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus- auditoinnit
• Onnettomuusskenaarioiden leviämismallinnukset ja varautuminen
• Konsultointi lainsäädännön vaatimuksissa
• Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölupahakemukset
• Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
• Ympäristölupahakemukset
• Ympäristöriskinarvioinnit
• Ympäristö- ja työturvallisuus (EHS)- auditoinnit
• EHS- järjestelmät ja niiden kehittäminen


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites