HSY kehittää hulevesien biosuodatuskäsittelyä Ämmässuolla

Lähetä viesti

Anni Orkoneva, projektipäällikkö, hulevesimallinnus, Ramboll Finland Oy

Anni Orkoneva

Yksikönpäällikkö, vesihuoltoverkostot & hulevesien hallinta
P: . +358 405541434

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) haluaa tehostaa ja kehittää hulevesien puhdistusta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Ramboll toteutti suunnitelmat kolmelle hulevesien biosuodatusrakenteelle, joista saadut kokemukset ja seurantatieto kiinnostavat valtakunnallisesti.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikkojen pintarakenteen päältä valuvia vesiä sekä piha- ja liikennealueiden pintavesiä on johdettu tähän asti ympäristöluvan mukaisesti maastoon. – Kyse ei ole puhdistusta vaativista vesistä, vaan väkevät suotovedet ohjataan jatkossakin jätevesiviemäriin, tarkentaa biosuodatuspainanteiden pääsuunnittelija Anni Orkoneva Rambollista.

Vaikka hulevesien käsittely noudattaa Ämmässuolla ympäristöluvan vaatimuksia, HSY haluaa parantaa maastoon johdettavien hulevesien laatua osana omaa strategiaansa. Ramboll toteutti Ämmässuolla yleis- ja rakennussuunnittelun kolmelle erilaiselle biosuodatusrakenteelle. – Vastuullamme oli muun muassa vesitekninen, geotekninen ja maisemasuunnittelu, Orkoneva sanoo.

Kasvualustat suodattavat hulevesistä ravinteita

Biosuodatuksessa hulevesiä suodatetaan kasvualustan ja suodatuskerrosten läpi, minkä jälkeen ne johdetaan salaojia pitkin maastoon. Kasvit hyödyntävät huleveden mukana kulkevia ravinteita. Biosuodatusalueiden kasvualustat on suunniteltu hulevesien laadun mukaan. – Ämmässuolla hulevesien puhdistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota typen poistamiseen, Orkoneva toteaa.

Ämmässuon suodatusalueille sopii helppohoitoinen kasvillisuus, joka kestää hyvin sekä kosteutta että kuivuutta. Kasvivalinnoissa onkin suosittu muun muassa pajuja. Biosuodatusalue vaatii huoltokäyntejä noin kerran vuodessa. – Olemme luoneet HSY:n henkilökunnalle kunnossapito-ohjeistuksen, mutta käytäntö näyttää tarkemmin, kuinka usein huoltotoimia tarvitaan.

Kehityshanke biohiilen käytöstä kasvualustana

HSY:llä on parhaillaan käynnissä kehityshanke, jonka tarkoituksena on tutkia lietebiohiilen hyötyjä biojätteen mädätys- ja kompostointiprosessien tehostamisessa ja hajupäästöjen hallinnassa. Lisäksi tutkitaan lietebiohiilen käyttämistä osana biojätteestä valmistettuja multatuotteita.

– Jätevesilietteestä valmistettua lietebiohiiltä voitaisiin hyödyntää muun muassa biosuodatusrakenteiden kasvualustassa, koska ainakin puupohjaisen biohiilen on todettu puhdistavan hulevesistä hyvin esimerkiksi typpeä, Orkoneva sanoo. – Tämä onkin hyvin kiinnostava pilotointihanke, josta odotamme mielenkiinnolla tutkimustuloksia.

Puupohjaisen biohiilen on todettu myös edistävän kasvillisuuden kasvua, mikä osaltaan tehostaa kasvien ravinteiden käyttöä biosuodatuksessa. Hyötyjä on myös ilmaston kannalta.

– Sekä biohiili että lietebiohiili tuotetaan hapettomissa olosuhteissa pyrolyysiprosessissa, joka ei vapauta ilmakehään hiilidioksidia, kertoo HSY:n hankepäällikkö Jukka Taskinen. Biohiili ja lietebiohiili ovat molemmat myös hyvin stabiileja tuotteita, joihin sidotun hiilen arvioidaan pysyvän sitoutuneena maaperään jopa tuhansien vuosien ajan. – Siksi tuotteet eivät edistä ilmastonmuutosta.

Ensimmäinen biosuodatusalue on tarkoitus rakentaa kevään 2021 aikana. Sen jälkeen biosuodatusrakenteen toiminnasta tuotetaan seurantatietoa, jonka tulokset kiinnostavat valtakunnallisesti. – Hulevesien laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ja siksi biosuodatusrakenteista on tärkeää saada lisää käytännön kokemuksia, Orkoneva sanoo.

Rambollin  toimeksianto: yleis- ja rakennussuunnittelu, muun muassa vesitekninen suunnittelu, geotekninen suunnittelu ja maisemasuunnittelu

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites