E18 moottoritie

E18 moottoritien rakentaminen talvella

E18 moottoritien rakentaminen talvella

Tiehallinnon E18 Muurla–Lohja-hankkeessa rakennetaan muun muassa 51,3 km uutta moottoritietä, seitsemän moottoritietunnelia yhteispituudeltaan 5,2 km, kahdeksan eritasoliittymää ja 48 siltapaikkaa. Hallituksen talouspoliittinen ministeriövaliokunta päätti helmikuussa 2004, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla eli tien rakentaminen ja sen kunnossapito hankitaan yhdellä palvelusopimuksella.

Tavoitteet

Eurooppatie E18 kuuluu EU:n priorisoimaan Pohjolan kolmioon, joka kulkee Suomessa Turusta ja Naantalista pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaalimaalle. Tie yhdistää Etelä-Suomen voimakkaasti kehittyvät alueet pääkaupunkiseutuun ja tärkeisiin ulkomaankaupan terminaaleihin. Suomessa on tavoitteena toteuttaa koko Eurooppatie E18 moottoritietasoiseksi vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on lisäksi:

  • Turvata riittävä ja yhtenäinen palvelutaso Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä yhteydellä, joka palvelee myös Suomen nopeimmin kehittyviä alueita ja joukkoliikennettä.
  • Tukea koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä sekä niiden yhteyksiä pääkaupunkiseutuun.
  • Vähentää kuolemaan ja loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia. Kymmenessä vuodessa arvellaan vältyttävän n. 250 henkilövahinko-onnettomuudelta, joissa kuolisi noin 50 ihmistä.
  • Pienentää pohjavesien pilaantumisriskiä merkittävästi.
  • Vähentää melualueilla (yli 55 dB) asuvien ihmisten määrää.
  • Saada koko Turku–Helsinki-tieyhteyden hyödyt tehokkaasti käyttöön.

Toteutus

E18 Muurla - Lohja -moottoritien rakentaminen, hoito ja ylläpito kilpailutettiin elinkaarimallin mukaisesti yhtenä kokonaisuutena, ns. kokonaispalveluna.

Hankkeen palveluntuottajalla on 25 vuoden sopimuskauden aikana kokonaisvastuu palvelusopimuksen määrittelemästä toiminnasta. Palveluntuottaja vastaa investointikohteen suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä sopimuksen voimaantulosta sopimuskauden päättymispäivään asti. Palveluntuottaja vastaa myös kohteen mahdollisista peruskorjauksista sopimuskauden ajan.

Hankkeessa rakennetaan noin 50 kilometriä pitkä kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välille tie- ja liittymäjärjestelyineen. Hankkeeseen sisältyy myös Lohjan läntinen sisääntulotie Karnaisten eritasoliittymästä Routiolle. Moottoritie valaistaan eritasoliittymäalueilla sekä Nummen ja Lohjan välillä. Elinkaarikonsultit vastaavat hankkeen rakennussuunnittelusta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites