Helsingin Hämeentien ilmastoviisaat tarkastelut ja päästölaskenta

Visualisointikuva, Helsingin Hämeentie

Visualisointikuva, Helsingin Hämeentie

Lähetä viesti

Aino-Kaisa Nuotio

Suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 400 995217

Saila Vicente

Suunnittelija, rakentamisen ilmastovaikutusten arviointi & infrageotekniikka
P: +358 405689702

Palvelumme

Päästölaskenta ja ilmastoviisaiden vaihtoehtojen tarkastelu toteutettiin osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Hämeentien katu- ja rakennussuunnitteluprosessia. Työssä tarkasteltiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia Helsingin Hämeentien (välillä Kustaa Vaasan tie – Annalantie) katusaneeraushankkeessa. Tarkasteltava kohde on osa CANEMURE-hanketta, jonka Helsingin tavoitteena on edistää vähähiilisiä hankintoja sekä näin tukea Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman käytännön toteuttamista. Hämeentien katuhanke toimii vähähiilisen infrarakentamisen pilottikohteena. Hämeentien päästölaskennan loppuraportti on julkaistu Helsingin kaupunkiympäristön aineistoissa

Työssä laskettiin kadun parantamisen ja johtokadun uusimisen CO2 ekv. päästöt ja kustannukset sekä tuotettiin tietoa vaihtoehtoisista, resurssiviisaista ratkaisuista sekä päästöihin vaikuttavista tekijöistä, joihin suunnittelu, työmaa- ja kunnossapitovaiheessa voidaan vaikuttaa. Hankkeen maa- ja vesihuoltorakenteille tehtiin rakentamisen aikainen hiilijalanjälkitarkastelu, jonka perusteella tunnistettiin päästöintensiivisimmät rakennusosat. Näille rakennusosille määritettiin vähäpäästöiset vaihtoehdot. 
Työnaikaisten liikennejärjestelyiden vaikutuksia päästöihin tarkasteltiin osana hiilijalanjälkilaskentaa.

Työmaan alustavaa suunnittelua tehtiin jo katusuunnitelmavaiheessa, jotta työmaakoneiden ja väliaikaisten liikennejärjestelyiden päästöjä voitiin laskea ja tarkastella niiden vaikutuksia työmaasuunnitteluun. Työssä selvitettiin myös työmaakoneiden käyttövoiman vaikutusta (fossiiliset ja fossiilittomat vaihtoehdot) päästöihin. Rakentamisvaiheen lisäksi tarkasteltiin suunnitteluratkaisujen vaikutusta kunnossapidon aikana muodostuviin päästöihin.

Tehty selvitys tukee kohteen katu- ja rakennussuunnittelua ja tulosten avulla suunnittelua ohjataan vähäpäästöiseen suuntaan. Selvityksen tulokset edistävät hiilineutraaliuden toteutumista ja antavat tietoa soveltuvista käytännön toimenpiteistä infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti myös muissa infrahankkeissa. Tarkastelun pohjalta annetaan yleisemmällä tasolla suosituksia rakentamisesta aiheutuvien päästöjen huomioon ottamiseksi maankäytön ja hankkeiden suunnittelussa.

Päästölaskenta 04-10/2020 
Rakentamisen arvioitu aikataulu 2021-2022

Helsingin kaupungin yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Eino Kattilakoski, ympäristöasiantuntija Heidi Huvila, kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen ja projektikoordinaattori Reetta Huomo (Canemure)

Rambollin projektiryhmä

Saila Pahkakangas, Aino-Kaisa Nuotio, Kiia Mölsä, Sanna Vienonen, Jukka Räsänen, Jarkko Parkkisenniemi, Juha Hälikkä ja Teemu Matilainen 

Rambollin osaaminen hankkeessa 

Alue- ja kunnallistekniikka, geotekniikka, maisema-, valaistus- ja liikennesuunnittelu, vesitekniikka ja rakennuttaminen 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites