Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Lähetä viesti

Janne Ruuth

Projektipäällikkö, ilmanlaatu
P: +358 40 755 4739

Palvelumme

Teollisuus- ja voimalaitosten, liikenteen, kaivosten tai kaatopaikkojen hallitsemattomista päästöistä voi aiheutua merkittäviä viihtyvyys- tai terveyshaittoja. Päästöjen leviämismallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevien kuin uusien toimintojen suunnittelussa. Sitä voidaan soveltaa sekä teollisuuden ja energiantuotannon piippupäästöihin että satunnaisempiin hajapäästöihin, joita muodostuu kaivostoiminnassa, kiven ja puun murskauksessa, pölyävän aineksen käsittelyssä ja kaatopaikoilla.

Mallinnusjärjestelmällämme (SHAIR) voidaan varoittaa kansalaisia reaaliajassa, kun huonon ilmanlaadun jaksoja on odotettavissa esimerkiksi liikenteen vuoksi. Ilmastovaikutusten arvioinnin myötä tunnistetaan merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja toiminnot sekä pystytään etsimään toteuttamiskelpoisia keinoja päästövähennyksille.

Ilmanlaadun mallinnukset

Lain velvoitteiden lisäksi päästöjen hallinta ja ennakointi ovat välttämättömiä toiminnan yleisen hyväksyttävyyden ja mahdollisten sidosryhmävaikutusten vuoksi. Mallinnuksissa voidaan huomioida vaikutusalueelle kaavoitetut asuinalueet ja varmistaa päästöjen torjunnan riittävyys myös tulevaisuudessa. Päästötietoa hyödynnetään esimerkiksi työmatkojen ja vapaa-ajan liikkumisreittien suunnittelussa, jotta ilmansaasteille altistuttaisiin mahdollisimman vähän. Ilmanlaatuasiantuntijamme auttavat selvittämään nykytilanteen ja hankkimaan tietoa ilmanlaatuvaikutuksista sekä teknistaloudellisista ratkaisuista.

Leviämismallissa lasketaan epäpuhtauksien pitoisuuksia tuhansissa pisteissä maastossa, hyödyntäen vuosien mittaista päästömittaus- ja sääaineistoa. Myös ilmanlaatusensoreista syntyy runsaasti dataa, jota pystymme käsittelemään tehokkaasti ja reaaliaikaisesti mallinnusten avulla. Lisäksi mobiililaitteisiin ja tietokoneelle saatavat online-kartat mahdollistavat kulkureittien suunnittelun sellaisten alueiden kautta, joilla ilmanlaatu on parhaalla tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään herkkiin kohteisiin kuten päiväkoteihin, sairaaloihin ja asuinalueisiin. Mallinnuksen avulla voidaan huomioida muun muassa typenoksidien muutunta, rakennusten aiheuttamat painumat savukaasuille sekä erilaiset alue- ja pistepäästökohteet.

Ilmanlaadun mittaukset ja bioindikaattorit

Toteutamme mittaussuunnitelmat ja mittaukset asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti ympäristöluvan velvoitteiden noudattaen. Koko maan kattava näytteenottajaverkostomme suorittaa ammattitaitoisesti Ieijuvan pölyn mittaukset (TSP), hengitettävien hiukkasten mittauksia (PM10), pölylaskeumamittauksia, pienhiukkasmittauksia (PM2,5), hiukkaskokojakaumamittauksia sekä metallit ja kaasumaiset yhdisteet. Ilmanlaadun bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka ilmaisevat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Muutoksia voidaan havaita esimerkiksi eliölajin rakenteen, eliöiden alkuainepitoisuuksien, runsauden ja Ievinneisyyden sekä eliöyhteisöjen rakenteen muutoksina. Bioindikaattoritutkimuksen maastoryhmämme muodostuu kokeneista bioindikaattorikartoittajista. Rambollin asiantuntijat ovat toteuttaneet laajoja maakunnallisia ja paikallisia ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksia. Mittaustulokset ja mittausten aikaiset säätiedot raportoidaan koko mittausjakson kattavana tutkimusraporttina.

Ilmasto- ja ilmanlaatuselvitykset

Ilmastovaikutusten arvioinnilla ja päästöselvityksellä selvitetään tietyn kohteen vaikutukset ilmastoon. Arvioinnissa tunnistetaan, mistä päästöt muodostuvat ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat. Ilmastovaikutukset voidaan arvioida laadullisesti tai eri laskentamalleihin perustuvia työkaluja käyttäen. Arvioinnin tuloksia voidaan käyttää, kun tehdään valintoja eri vaihtoehtojen välillä esimerkiksi suunnittelussa ja hankinnoissa. Arviointia hyödynnetään myös päästövähennystoimien ja kestävien ratkaisujen suunnittelussa.

Palvelumme

 • Päästöselvitykset (mm. VOC, CO2, CH4, CO2, SO2 ja NO2, hiukkaset ja metallit)
 • Päästölaskenta (haitalliset yhdisteet, kasvihuonekaasut (GHG), hiilijalan- ja kädenjälki)
 • Päästökompensaatiot (CER, CDM, VER)
 • Pienilmastotarkastelut ja -suunnitelmat
 • Ilmastomuutoksen vaikutusten ja riskien arviointi
 • Alueelliset hyperlokaalit ilmanlatumallit (Shair)
 • Kaasumaisten epäpuhtauksien leviäminen ja muutunta ilmassa
 • Hiukkasten ja hiukkasiin sitoutuneiden yhdisteiden leviäminen (pöly, metallit, PAH, PCDD/F)
 • Onnettomuusmallit ja vaarallisten kemikaalien leviäminen onnettomuustilanteessa (Aloft)
 • Päästölähteiden kartoitus
 • Laskeuman arviointi
 • Savupiipun korkeuden mitoitus (PIPO asetus)
 • Laivojen lastauksessa vapautuneet päästöt
 • Liikenteen päästöjen mallinnus (ADMSroad)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites