Meluselvitykset ja -suunnitelmat

Lähetä viesti

Jari Hosiokangas

Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
P: +358 40 584 4284

Timo Korkee

Projektipäällikkö, meluselvitykset
P: +358 40 596 9456

Palvelumme

Melu on yksi suurimmista ympäristöhaitoista kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Suunnittelemme ratkaisuja meluhaittoihin asuinympäristön ja työpaikkojen olosuhteiden parantamiseksi. Akustisella suunnittelulla muokkaamme ääniympäristöjä rakennuksissa niin että ne ovat terveellisiä ja viihtyisiä.

Teemme meluselvityksiä yksittäisistä mittauksista laajojen hankkeiden vaikutusten arviointeihin asti. Tuotamme ratkaisuja, joissa yhdistyvät asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön vaatimukset. Huolellinen suunnittelu auttaa ehkäisemään meluhaittoja ja parantaa asiakkaamme suhteita sidosryhmiin.

Palvelumme meluselvityksissä

 • Alueelliset meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • Kaavoituksen meluselvitykset
 • Rakennuslupien meluselvitykset
 • Väyläsuunnittelun melumallinnukset (tiet, kadut, raideliikenne)
 • Satamien ja terminaalien meluselvitykset
 • Teollisuuden meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • Murskauksen, louhinnan ja kaivostoiminnan meluselvitykset
 • Tuulivoimalaitosten melumittaukset ja -mallinnukset
 • Moottori- ja ampumaradat sekä vapaa-ajan melu
 • Lentokonemeluselvitykset
 • Meluesteiden rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Äänitehotason mittaukset
 • Ympäristömelumittaukset
 • Työpaikkameluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelmat

Akkreditoidut melumittaukset

Ramboll Finland Oy, Ilmanlaatu ja melu, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T302 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Pätevyysalueemme kattaa ympäristömelun mittaukset (Ympäristöministeriön opas 1/1995), tieliikennemelun mittaukset (YM opas 15/1996), raideliikennemelun mittaukset (YM opas 5/1996) sekä ampumaratamelun mittaukset (YM opas 61/1999). Lue lisää melun akkreditoinnistamme Finasin www-sivuilta.

Laadukkaat melun mittaus- ja mallinnusvälineet

Ympäristömeluselvityksissä käytämme SoundPLAN-melumallinnusohjelmaa, joka sisältää muun muassa kaikki viimeisimmät pohjoismaiset laskentamallit.

Mittalaitteemme ovat moderneja: käytössämme on esimerkiksi useita jäljitettävästi kalibroituja tarkkuusäänitasomittareita, 8-kanavainen meluanalysaattori, rakennusakustiikan mittauslaitteisto ja kenttäsääasema.

Laitemeluasetuksen mukaiset melumittaukset

Lainsäädäntö:

 • Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
 • Saatettiin Suomessa voimaan asetuksella 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Muutoksella no. 953/2006 pienennettiin joidenkin laitteiden melupäästön suurimpia arvoja

Asetus koskee niitä ulkona käytettäviä laitteita, jotka on asetuksessa erikseen mainittu. Laitteesta ilmoitetaan niin sanottu taattu äänitehotaso. Mittaamme taatun äänitehotason asetuksen mukaisilla menetelmillä, muun muassa EN ISO 3744:2010.

Konedirektiivin mukaiset mittaukset

Lainsäädäntö:

 • konedirektiivi (2006/42/EY)
 • pantu täytäntöön koneasetuksella (400/2008)

Koneen käyttöohjeissa ilmoitettava

 • käyttäjään kohdistuva melutaso (A-painotettu päästöäänenpainetaso, jos ylittää 70 dB ja C-painotettu äänenpaineen huippuarvo, jos ylittää 130 dB).
 • koneen synnyttämä A-painotettu äänitehotaso, jos A-painotettu päästöäänenpainetaso työskentelypaikalla ylittää 80 dB.

Mittaamme tarvittavat melutiedot, muun muassa:

 • SFS-EN ISO 11201 - SFS-EN ISO 11205 (päästöäänenpainetaso)
 • SFS-EN ISO 3744 ja SFS-EN ISO 3746 (äänitehotaso, äänipainemenetelmä)
 • SFS-EN ISO 9614-1 ja SFS-EN ISO 9614-2 (äänitehotaso, äänen intensiteettimenetelmä)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites