Luonto- ja lajistoselvitykset

Tikkurilankosken pato

Tikkurilankosken pato

Lähetä viesti

Heikki Holmén

Ryhmäpäällikkö, ekologiset palvelut ja vaikutusten arviointi
P: +358 40 669 2579

Luonto- ja lajistoselvityksiä tarvitaan kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä osana ympäristö- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja. Luontoselvitykset myös toimivat hankkeen tai kaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana sekä maankäytön suunnittelun tukena. Omat vaatimuksensa selvitysten sisältöön tuovat mm. luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien säädökset.

Luontoselvitykset kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta ne voidaan tehdä luotettavasti, kullekin lajille optimaaliseen aikaan. Samalla varmistetaan esimerkiksi kaava-, YVA- tai lupaprosessin eteneminen sujuvasti. Lajistoselvitysten ajankohtaan vaikuttavat aina lajin ekologia, sääolosuhteet ja maantieteellinen sijainti.

Luonto- ja lajistoselvitysten ammattilaisia, biologeja, luontokartoittajia ja maantieteilijöitä, toimii Lahden, Espoon, Tampereen, Joensuun, Oulun, Kokkolan ja Seinäjoen toimistoissamme.

Luontoselvityksiin liittyviä projektejamme

Ekosysteemipalvelut
• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
• Kasvillisuusseurannat
• Lepakkoselvitykset
• Liito-oravaselvitykset
• Lintujen törmäysmallinnus
• Luontovaikutusten arviointi YVA-hankkeissa, kaavan vaikutusten arvioinnissa sekä ympäristö- ja vesilain mukaisissa lupahakemuksissa
• Lähdekasvillisuus- ja lähteiden luonnontilaselvitykset
• Metsäkanalintuselvitykset
• Natura-arvioinnit ja –tarveharkinnat
• Perhos- ja korentoselvitykset
• Pesimälinnustoselvitykset ja muutonseurannat
• Petolintuselvitykset
• Viitasammakkoselvitykset
• Vesihuoltolinjojen ja voimajohtojen luontoselvitykset
• Vesikasvillisuusselvitykset

Esimerkkihankkeitamme


• Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaava, luonto- ja maisemaselvitys
• Urheilukeskuksen metsän- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lahti
• Vuosaaren voimalaitos C YVA, kasvillisuus, luontotyypit, lepakot, pesimälinnusto, Helsinki
• Vesihuoltolinjan vaikutukset Pernajanlahtien ja Pernajan saariston Natura-alueiden luontoarvoihin, Loviisa
• Pohjaveden oton vaikutukset Hyyppärän harjualueen luontoarvoihin Natura-arviointi ja lähdekasvillisuusseuranta, Salo
• Pyhäniemen asemakaava-alueen luontoselvitys, kasvillisuus ja luontotyypit, pesimälinnusto, viitasammakko, lepakot, liito-orava, Hollola
• Mäyränmäen tuulivoimahanke YVA, kevätmuuton seuranta, kasvillisuus, liito-orava, pesimälinnusto, lepakot, Hamina
• Kymijärven voimalaitos, laajennuksen YVA, pesimälinnusto, kasvillisuus, liito-orava, Lahti
• Yrtinkankaan ampumaratahanke, kasvillisuus, liito-orava, viitasammakko, vesilakikohteet, Kouvola
• Kultakaivos YVA, kasvillisuus, pesimälinnusto, Natura-tarveharkinta, Kuusamo

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites