Pärrinkosken kunnostaminen uhanalaisen taimenen suojelemiseksi

Pärrinkoski

Pärrinkoski

Lähetä viesti

Heikki Holmén

Ryhmäpäällikkö, ekologiset palvelut ja vaikutusten arviointi
P: +358 40 669 2579

Ramboll valmistelee Pärrinkosken kunnostussuunnitelmaa. Pärrinkoski sijaitsee noin viisi kilometriä Tampereen keskustasta etelään Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueella.

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kosken esteet, jotka tällä hetkellä estävät taimenen (Salmo trutta) nousun mahdollisille uusille kutualueille. Suomessa leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella esiintyvä taimen on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi. Uhanalaisuuteen johtaneita tärkeimpiä syitä on mm. virtavesiin kohdistuva vesirakentaminen. Koskien kunnostamiseksi ja taimenten kutureittien parantamiseksi onkin käynnissä useita hankkeita eri puolilla Suomea.

Pärrinkoskessa ja sen lähialueella elää useita suojeltuja lajeja. Lisäksi alue on kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallinen alue, mikä asettaa omat haasteensa kunnostusprojektille. Alueella esiintyy useita suojeltuja vesisammal- ja vesihyönteislajeja, jotka on huomioitava koskea kunnostettaessa. Puron varrella on ollut 1500-luvulla Peltolammin mylly ja jonka toimintaan liittyviä rakennelmia on edelleen näkyvissä. Alueen arkeologinen arvo tuo lisähaasteita suunnitteluprosessiin verrattuna tyypilliseen kunnostushankkeeseen, koska esimerkiksi uoman nousuesteitä ei voida muuttaa tai poistaa ennen perusteellisia arkeologisia selvityksiä.

Monimuotoisuuden huomioiminen

Osana hanketta Ramboll toteuttaa alueella perustason selvitykset kasvillisuudesta, luontotyypeistä, vesisammalista, liito-oravasta ja lahokaviosammaleesta. Nämä tiedot keräämällä varmistetaan, että kunnostustyöt pystytään toteuttamaan suojeltuja lajeja vahingoittamatta. Koska purossa elää useita uhanalaisia lajeja, mukaan lukien vesisammalia ja selkärangattomia pohjaeläimiä, kunnostustoimenpiteet vaativat erityistä huolellisuutta. Rakenteiden poisto ja ohituskanavien kaivaminen on suunniteltava asianmukaisesti, jotta vältetään muun muassa ylimääräisen hienoaineksen leviäminen veden mukana.

Lue lisää ekosysteemeistä ja siitä, mitä teemme niiden suojelemiseksi ja palauttamiseksi kansainvälisiltä sivuiltamme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites