Tikkurilankoski

Tikkurilankosken pato

Tikkurilankosken pato

Lähetä viesti

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 40 0843354

Vantaan Tikkurilankosken pato oli menettänyt toiminnallisen perustansa ja oli kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloitti uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja esti pohjaeliöstön liikkumisen. Padolla on kulttuurihistoriallisesti tärkeä merkitys Tikkurilan kehityksen kannalta, ja asukasmäärän kasvun myötä alueen virkistyskäytön tarve on kasvussa.

Esiselvitysvaihe alkoi vuonna 2015, jossa Rambollin monialainen asiantuntijaryhmä tutki ja selvitti Tikkurilankosken ja padon kunnostuksen eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Yleissuunnittelun lähtökohdaksi valittiin luonnonkosken ennallistaminen ja padon osittainen purkaminen. Padon purkamisen vaikutuksen selvitettiin ja kosken ennallistaminen sekä uoman ja ranta-alueiden muotoilu suunniteltiin palvelemaan poikastuotantoa, kalastusta ja monipuolista virkistyskäyttöä. 

Tätä seurasi rakentamissuunnitteluvaihe ja vesilupaprosessi. Vesilupaa varten tehdyt tutkimukset osoittivat, että patoaltaassa eli suojeltuja vuollejokisimpukoita. Simpukat sukellettiin pohjasta ja siirrettiin joen yläjuoksulle. Myös vastuullinen rakentaminen on Rambollin vastuulla.

Patoluukut avattiin kesällä 2018, jotta alueen luonto ehti tottua kosken voimaan. Toukokuussa 2019 aloitettiin purkuvaihe, jossa padon keskeltä puretaan 20 metrin levyinen alue. Purku-urakka on valmis marraskuussa, mutta jokilaakson kehittäminen jatkuu. Tikkurilankosken projekti on Suomen ensimmäisiä vastaavan mittakaavan hankkeita, jossa on pyritty löytämään tasapainoinen ja eri näkökulmat huomioiva ratkaisu. 


Ramboll toteutti seuraavat palvelut

Rakennesuunnittelu
Kalataloussuunnittelu
Geotekniikka
Kunnallistekniikka
Vesirakentaminen
Vuollejokisimpukkaselvitykset

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites