Valtakunnalliset liikenne-ennusteet

Lähetä viesti

Jyrki Rinta-Piirto

Projektipäällikkö, hankearvioinnit ja ennusteet
P: 040 7479459

Palvelumme

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet kuvaavat kunkin liikennemuodon pitkän aikavälin kehitystä koko valtakunnan tasolla sekä kehityksen eroja eri valtakunnan osien välillä. Ennusteet toimivat lähtökohtana yksityiskohtaisempien verkollisten ja hanketason ennusteiden laatimiselle. Ennusteiden tarkasteluaikajänne ulottuu vuoteen 2050 ja poikkileikkausvuotena on käytetty vuotta 2030. Rambollin Liikennevirastolle toteuttamassa työssä laadittiin valtakunnalliset ennusteet tieliikenteelle, rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä meriliikenteelle.

Henkilöliikenteen ennusteiden tärkeimmät muutostekijät ovat väestönkasvu ja Suomen bruttokansantuotteen kehittyminen. Tavaraliikenteen ennusteissa tärkeitä muutostekijöitä ovat näiden lisäksi Suomen teollisuuden toimialarakenteen kehittyminen, Suomen teollisuuden vientimarkkinoiden talouden kehittyminen sekä suomalaisten tuotteiden kilpailukyvyn kehittyminen näillä markkinoilla.

Kaikki työssä laaditut ennusteet ovat ns. perusennusteita, eli ne kuvaavat liikenteen todennäköistä, tehtyihin päätöksiin ja näköpiirissä oleviin toimintaympäristön muutoksiin perustuvaa kehitystä. Ennusteissa ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä.

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet laadittiin nyt ensimmäistä kertaa yhtenä hankekokonaisuutena. Näin voitiin varmistua niiden yhdenmukaisista lähtökohdista ja taustaskenaarioista. Ennusteissa käytetyt Suomen talouden ja toimialarakenteen kehitysskenaariot ovat yhdenmukaisia myös muiden valtionhallinnon sektoreiden laatimien pitkän aikavälin ennusteiden kanssa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites