Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Lannoite- ja typpitehtaan ympäristölupahakemus, Yara

Lannoite- ja typpitehtaan ympäristölupahakemus, Yara

Lähetä viesti

Jaana Huuhko, ympäristökonsultointi

Jaana Huuhko

Projektipäällikkö, ympäristökonsultointi
P: +358 40 583 1372

Ympäristölupahakemus laadittiin yhteistyössä Yaran HSEQ-asiantuntijoiden sekä eri osastojen avainhenkilöiden kanssa. Rambollin asiantuntijoiden rooli oli hakemusprosessin organisointi ja aikataulutus sekä vuoropuhelu lupaviranomaisen ja valvovan ympäristöviranomaisen kanssa hankkeen edetessä. Kokosimme lopullisen lupahakemuksen prosessin päätteeksi.

Toteutimme lisäksi lupahakemukseen tarvittavat selvitykset:

  • BAT-selvitys, jossa tehtaiden toimintaa verrattiin suhteessa julkaistuihin BAT-päätelmiin
  • direktiivilaitokselta vaadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
  • vesistöselvitys, jossa arvioitiin tehtaiden purkuputken vesistökuormitusta merialueelle
  • vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden selvitys muodostuvista jätevesistä
  • melumallinnus ja päästömittaukset
Ympäristölupaprosessin aikana tehtaiden jäähdytysvesikanaaliin kohdistuvien päästöjen riskinarviointi osoittautui tarpeelliseksi. Riskinarvioinnissa kartoitimme jätevesikanaaleihin kohdistuvat vuotoriskit ja hallintamenetelmät sekä esitimme toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Toteutimme lisätyönä myös tehtaiden hulevesimallinnuksen, jolla saatiin tärkeää tietoa muun muassa vesien hallinnasta ja ravinnetaseesta, ja samalla mahdollistettiin typpipäästöjen vähentäminen.

Lisäksi toteutimme erillisenä projektina lainsäädäntökatsauksen toimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä ja velvoitteista sekä energiakatselmuksen tehtaiden energian käytöstä ja energiatehokkuudesta. Kaikkia lupaprosessin aikana ja sen jälkeen toteutettuja lisäselvityksiä pystytään hyödyntämään lupaprosessissa, ja niiden tulokset ovat tärkeää tietoa viranomaiselle tehtaiden toiminnasta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut