Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelun asukasmalli

Asukasmalli mahdollistaa aluerakentamiseen liittyvän  havainnollisen vuorovaikutuksen, kun tiedot esitetään kolmiulotteisena aikataulutettuna (4D) mallina.

Tampereen Tornihotelli

Tampereen uusi maamerkki, veistoksellinen Hotelli Torni Tampere kohottautuu 88 metrin korkeuteen ja on tällä hetkellä Suomen korkein hotelli- ja liikerakennus. Ramboll suunnitteli kohteen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät.

Erikoiskuljetusreitit ja erikoiskuljetusreittien siltatarkastelut Tampereella

Erikoiskuljetuksen turvallinen ja sujuva kulku kaupungin läpi vaatii huolellista suunnittelua. Tampereella erikoiskuljetusten reitit uudistettiin vuonna 2009. Rambollin tekemät reittisuunnitelmat tuovat ryhtiä katuverkon hallintaan ja kehittämiseen.

Hernesaaren Löyly

Hernesaaren Löylyn rakennesuunnittelu on Rambollin käsialaa. Ramboll toteutti myös kohteen rantarakenteiden suunnittelun ja geosuunnittelun sekä teki maastotutkimuksia.

Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Ramboll laati Yara Suomi Oy:lle Uudenkaupungin tehtaita koskevan ympäristölupahakemuksen.

Toimiva jätehuolto syntyy hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla yhteistyöllä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa Turun yliopiston alueelle uutta kiinteistöä, Medisiina D - uudisrakennusta. Ramboll toteutti kohteeseen jätehuollon suunnittelun yhteistyössä Schauman arkkitehtien kanssa.

Helsingin ratapihan rakentamissuunnittelu

Ramboll toteutti Helsingin ratapihan maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laati rakentamis- ja työvaihesuunnitelmat.

Hennan asemakaava-alueen kadut ja silta

Ramboll toimi Hennan alueen kunnallistekniikan ja sillan pääsuunnittelijana.

Päästömittaukset

Viranomaiset valvovat ympäristölle haitallisten aineiden määrää ilmassa. Tuotantolaitosten ympäristöluvissa määritellään mittausvelvoitteet päästöjen kuten savu- ja poistokaasujen sekä tarkkailun osalta. Teemme ympäristölupiin liittyvät päästömittaukset vuosien vankalla kokemuksella.

Työhygieeniset selvitykset

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus. Autamme asiakastamme parantamaan työympäristönsä laatua työhygieenisten selvitysten ja -mittausten avulla. 

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Etelä-Savon vuotovesiselvitys

Ramboll selvitti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimeksiannosta jätevesiverkoston vuotovesien määrää, muodostumista sekä vaikutusta energiankulutukseen.

Ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto on avannut maailman moderneimman rautatiealan oppimiskeskuksen Kouvolaan. Projektiin sisältyi vanhan 1950-luvulla rakennetun rakennuksen peruskorjaus oppimiskeskuksen päärakennukseksi.

Vihreän kasvun mittarit

Yhteiskunnan vihreään kasvuun liittyviä strategioita laatiessa tarvitaan oikeanlaista tietoa oikein määritellyillä mittareilla tuotettuna. Loimme hankkeessa eri talouden sektoreille ja alueille vihreän kasvun indikaattorit. Indikaattorit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja ne kuvaavat vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden näkökulmasta oikeita asioita.

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset

Arvioimme materiaalitehokkuusohjelman toteutumista, ohjelman toteuttamisessa ilmenneitä ongelmia ja hidasteita sekä sen vaikuttavuutta. Selvitimme lisäksi, miten materiaalitehokkuutta tulisi jatkossa edistää osana kiertotaloutta.

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo

Ramboll vastasi keskuspuhdistamon kokonaissuunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta.

Ramboll SURE - työkalu kunnostuksen ja riskienhallinnan kestävyysarviointiin

Ramboll SURE on ensimmäinen suomalainen päätöksentekotyökalu kunnostuksen yleissuunnitteluun kestävä riskienhallinta huomioiden. Arviointityökalun tarkoituksena on sekä varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen hankkeessa että auttaa valitsemaan kohteelle soveltuvin kunnostustapa.

Allas Sea Pool

Ramboll toimi Helsinkiin rakennetun uniikin kylpylä- ja kulttuurikeskuksen pääurakan rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä rakentamisteknisenä asiantuntijana.

Kasarmikatu 21

Helsingin Kasarmikadulla on uudisrakennuksena toteutettu liikerakennus. Rambollaisten käsialaa on muun muassa hankkeen rakennesuunnittelu sekä kohteen teknisen due diligencen laadinta ja monitorointipalvelut.

Hotelli Tornin inventointimallinnus ja laserkeilaus

Ramboll suoritti Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan maineikkaan majoitusrakennuksen, Solo Sokos Hotel Tornin, laserkeilauksen ja inventointimallinnuksen. Samassa yhteydessä suoritettiin myös alkuperäiseen hotellirakennukseen liittyvän Kyllikki-kiinteistön keilaus ja mallinnus. 

Iso Roobertinkatu

Iso Roobertinkadun peruskorjauksessa kävelykatu kunnostettiin viihtyisäksi ja toimivaksi kauppakaduksi sekä sen kaupunkikuvallista ilmettä nostettiin. Projekti oli investointien ilmastovaikutuksia arvioivan hankkeen sekä Ilmastokatu-hankkeen pilottikohde. 

Aimo Tukiaisen puisto

Aimo Tukiaisen puisto on Lauttasaaressa sijaitseva, nyt jo suunnitelmien mukaisesti kunnostettu puistoalue. Peruskorjaussuunnitelman avulla hajanainen alue saatiin toimivaksi ja visuaalisesti yhtenäiseksi puistoalueeksi, joka on vilkkaassa käytössä.

Suunnitelma Loviisanlahden vesikasvillisuuden hillintään

Rambollin laatimassa suunnitelmassa esitetään pitkäaikaisia sekä taloudellisesti ja ekologisesti järkeviä vesikasvillisuuden hillitsemisen keinoja.

Savilahden älykkäät energiaverkot

Projektissa laadittiin kuvaus, miten erilaisia älyverkkoratkaisuja on mahdollista hyödyntää Kuopion Savilahden uudessa kaupunginosassa ja millaisiin tulevaisuuden järjestelmiin alueen rakentamisessa kannattaa varautua, kun tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja vähähiilisyyden edistäminen.  

Jyväskylän kiinteistöpalveluiden konsultointi

Siivouksen ja kiinteistönhoidon vaikutus sisäilman laatuun on tunnetusti suuri. Asian tärkeyteen havahdutaan usein vasta sen jälkeen, kun sisäilman huonosta laadusta on alkanut koitua ongelmia kiinteistölle tai sen käyttäjille.

Kalasataman Dirika

Helsingin Kalasatamaan valmistunut, neljästä asuinkerrostalosta muodostuva Dirika-kortteli on valmis. Fira Oy:n KVR-urakkana toteuttaman hankkeen tuloksena 4–7 -kerroksisiin taloihin valmistui yhteensä 146 asuntoa. Ramboll toimi rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastaavana konsulttina.

Tampereen Marriott

Maailman suurin hotelliketju Marriott rakennuttaa ensimmäistä hotelliaan Suomessa Tampereelle. Tampere-talon välittömään läheisyyteen lokakuussa 2019 valmistuva hotelli parantaa Pohjoismaiden suurimman kulttuuri- ja kongressikeskuksen vetovoimaa entisestään. 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ennaltavarautumissuunnitelma

Helsingin seudun ympäristöpalvelut tilasi Rambollilta ympäristösuojelulain mukaisen ennaltavarautumissuunnitelman Ämmässuon ekoteollisuuskeskukselle.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampus

Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi yli 4000 opiskelijan kampus avattiin Porin keskustaan keväällä 2017. Vuoden kaupunkitekonakin palkittu kampus kokoaa yhteen kaikki SAMKin toiminnot Porin alueella. Ramboll vastasi hankkeen rakennuttamisen ja rakennusteknisen valvonnan lisäksi kohteen rakenne- ja geosuunnittelusta, laserkeilauksesta, kustannuslaskennasta ja toiminnallisen palomitoituksen tarkastuksesta.

Pääkaupunkiseudusta paras smart&clean-metropoli

Ramboll laatiman selvityksen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehitystoimenpiteitä pääkaupunkiseudulla kohti maailman huipputason Smart & Clean -metropolia.

Joutenlahden kehittäminen

Ramboll laati Joutenlahden markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Powerpark-huvipuiston rakennesuunnittelu

Ramboll oli mukana Powerpark-huvipuiston rakenne-, elementti-, konepaja- ja rakennussuunnittelussa.

Pudasjärven hirsikampus

Ramboll toimi elinkaarimallilla rakennetun maailman suurimman hirsisen rakennuskompleksin rakennuttajakonsulttina sekä ylläpidon asintuntijatehtävissä.

Suomen luontokeskus Haltia

Suomen luontokeskus Haltia on suomalaisen luonnon erityispiirteisiin perustuva elämyksellinen näyttely-, tieto- ja tapahtumakeskus, jonka avajaisia vietettiin vuonna 2013. Ramboll vastasi Nuuksion kansallispuiston vieressä sijaitsevan keskuksen LVI-suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Teknologiakeskus Frami

Ramboll vastasi Seinäjoella sijaitsevan Teknologiakeskus Framin rakenne-, konepaja- ja elementtisuunnittelusta.

E18 Haminan ohikulkutie

E18 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, joten Haminan ohikulkutie on oleellinen lenkki tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa. Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen. Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014. Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

Sirkkalan silta

Sirkkalan avattava silta on uusi kulkuyhteys Joensuun keskustan ja Pielisjoen itäpuolisen kaupungin välille. Uusi silta otettiin käyttöön 28.11.2014.

Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen Kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusten arviointi

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja siihen kytkeytyvän uuden maanalaisen Kokoojakadun liikenteelliset vaikutukset paikallisesti ja seudullisesti.

Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma

Kotkan kaupungille laadittiin kestävän liikkumisen ohjelma tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. 

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Hankkeessa laadittiin käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön, minkä tavoitteena oli selkeyttää kunnalliseen liikenneturvasuunnitteluun sekä jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä

Pyöräpysäköinnin mitoitusohjeen laadinta

Helsingin kaupungille laaditussa ohjeistuksessa esitetään pyöräpysäköinnin yleisiä vaatimuksia, määritetään pysäköintitarvetta erilaisissa maankäytön toiminnoissa ja esitetään periaatteet pyöräpysäköinnistä yleisillä alueilla. 

Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Rovaniemen kaupungille laadittiin kehittämisohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön avuksi.

Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä

Asiakkaalle tuotettiin hankkeessa selvitys, jonka avulla se pystyi määrittämään sille liikennepalvelulaissa osoitetun seuranta- ja yhteensovittamistehtävän vaatimat toimet. 

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden mittarit

Ramboll toteutti Traficomille hankkeen, jossa kehitettiin mittarit liikennejärjestelmän toimintavarmuudelle. 

Hakkarin urheilukentän perusparannuksen suunnittelu

40 vuotta vanhan Hakkarin urheilukentän perusparannuksella taattiin yleisurheilun ja jalkapallon harrastaminen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vt14 Laitaatsalmen kohta

Savonlinnassa sujuvoitettiin vesiväylän liikennettä, kun Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin Laitaatsalmeen. Samalla valtatielle 14 rakennettiin kaksi uutta kiinteää siltaa. Hankkeen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis vuoden 2019 syksyllä.

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

Kouvolassa rakennetaan modernia Silkkitietä Suomen ja Kiinan välille. Tehola-Kullasvaaran alueelle Kouvola-Joensuu -radan varrelle rakentuu intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan. Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Rakokiven monitoimitalo

Nastolan Rakokiveen rakennetaan uusi betonirakenteinen monitoimitalo, jonne tulee alakoulun ja 1–9 luokkien lievästi kehitysvammaisten opetuksen lisäksi kirjasto, päiväkoti ja Lahden Aterian tuotantokeittiö.

Oulun hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmän suunnittelu ja vaikutusten arviointi

Liikennevaloetuusjärjestelmä on parantanut hälytysajojen turvallisuutta ja nopeuttanut niiden kulkua Oulun seudulla.

Microsoft Flux startup-tila

Microsoft toteutti Helsingin keskustaan keväällä 2016 uudenlaisen startup-tilan, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria yrityksiä inspiroivien tilojen ja toimintaa tukevien työkalujen avulla. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina sekä taloteknisenä suunnittelijana.

Microsoftin pääkonttorihanke

Microsoftin pääkonttori muutti vuonna 2015 saman katon alle Microsoft Mobile Oy:n kanssa. Ramboll toimi toimitilaremontin rakennuttajana sekä rakenneteknisenä, ääniteknisenä ja akustiikka konsulttina. Microsoft on ollut jo pitkään työaika- ja toimitila-ajattelun edelläkävijä.

Gösta Serlachiuksen taidemuseon paviljonki

Vuoden 2014 kesänä avattiin Gösta Serlachiuksen taidemuseon laajennusosa, paviljonki. Ramboll vastasi useita palkintoja voittaneen puurakennuksen geosuunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Telia Helsinki Data Center

Tietoliikennepalveluita tarjoava Telia on rakentanut Helsinkiin Pohjoismaiden suurimman, kaikille yrityksille ja organisaatioille palveluja tarjoavan datakeskuksen. Ramboll on ollut hankkeessa laaja-alaisesti mukana, vastaten muun muassa rakennuttamisesta ja valvonnasta.  

Helsingin ratapihan liikenneselvitykset

Helsingin ratapihan kehittämisen tavoitteena on parantaa ratapihan toimintaa ja vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä. Hankkeessa Ramboll käytti ainutlaatuisia arviointimenetelmiä Helsingin ratapihan toiminnalliseen kehittämiseen.

Kestävän kaupunkiliikenteen tilan arviointi

Hankkeen tavoitteena oli arvioida ja vertailla kattavan mittariston avulla noin 50 eurooppalaisen kaupungin kestävän kaupunkiliikenteen tilaa ja tilan kehitystä, kun käyttöön otetaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Helsingin tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seuranta

Helsingin seudun tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seurannan hankkeessa luotiin vuosittain päivitettävä liikennemäärien ja sujuvuuden seurantamenettely.

Alakivenpuisto

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa Helsingin kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa.

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Pinninkadun alikulkusilta

Tampereen keskustan tuntumaan rakentuu loppukesällä 2020 uusi Viinikankadun ylittävä rautatiesilta. Uusi silta korvaa vanhan alikulkusillan, joka puretaan uuden sillan siirron yhteydessä. Projekti on Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishanke.

Hajupäästöjen selvitykset ja mittaukset

Johtavana hajuselvitysten asiantuntijana ehkäisemme epämiellyttävän hajun aiheuttamaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Hajupäästöjä aiheuttavat muun muassa jätteiden ja jätevesien käsittely, energiantuotanto, tuotantoeläin- ja maatalous sekä erilaiset teollisuuden toiminnot.

Keskon uusi pääkonttori K-kampus

Vuonna 2019 valmistunut K-ryhmän uusi pääkonttori kokoaa yhteen yli 1700 pääkaupunkiseudun keskolaista Helsingin Kalasatamaan. Näyttävä julkisivu suurine lasipintoineen määrittää noin 50 000 bruttoneliön toimistotalokokonaisuutta.

Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus

Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi kampus rakennettiin Helsingin Myllypuroon. Ramboll toimii jättihankkeen rakennuttajakonsulttina.

Kauhavan pelastusasema

Ramboll on tehnyt Kauhavan uuden pelastusaseman rakenne-, konepaja- ja elementtisuunnittelun.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Uusi lastensairaala

Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018 Helsingin Meilahdessa. Vaativan erikoissairaanhoidon lastensairaala hoitaa lapsia kaikkialta Suomesta.

Volvo Trucks Center

Vuonna 2016 valmistunut Volvo Trucks Center on Volvon uudenaikaisin palvelukeskus Vantaan Viinikkalassa.  Toimipisteessä sijaitsevat Volvo Group Truck Centerin ja Bus Centerin myynti- ja huoltotilat, huoltokoulu sekä Volvo Finland Ab:n toimitilat. Ramboll vastasi kohteen kokonaissuunnittelusta sisältäen arkkitehti-, rakenne-, lvia, sähkö, geo- ja liikennesuunnittelun. 

Finn-Power Oy:n kokoonpanotehdas

Seinäjoelle Roveksen yritysalueelle rakennettiin uusi Finn-Power Oy:n kokoonpanotehdas. Tehtaan suunnittelutyöt aloitettiin kesäkuussa 2017 ja koko laajuudessaan tilat saatiin käyttöön vuoden 2018 lopulla. Ramboll toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina. Lisäksi toimimme hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskijana sekä infra- ja rakennesuunnitteluasiantuntijana.

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Vaasan keskussairaalalle rakennetaan uusi H-rakennus. Ramboll on ollut vahvasti ohjaamassa hankkeen tietomallinnuksen suuntaa ja strategiaa toimimalla hankkeen BIM-managerina. 

Vantaan Jokivarren vesihuoltoverkostojen saneeraus ja Korson vesitornin uusi runkovesijohto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) saneerasi vesihuoltoverkostot ja jätevedenpumppaamon Vantaan Jokivarren alueella sekä rakensi Korson vesitornin uuden runkovesijohdon vuosina 2016-2018. Ramboll laati hankkeen toteutussuunnitelmat. 

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Kalajoen vanhan ampumaradan pilaantuneisuustutkimus ja riskinarvio

Ampumarata-alueen mahdollinen pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettiin maaperä-, pohjavesi-, pintavesi-, sedimentti- ja kasvillisuustutkimuksilla. Tulosten perusteella laadittiin Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukainen riskinarvio ja kunnostusvaihtoehtojen kestävyystarkastelu.

Pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan kestävästi Raide-Jokerin hankealueella

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Toteutimme hankealueelle maaperään liittyvät tutkimukset sekä kunnostuksen suunnittelun, jossa painotettiin kestäviä ratkaisuja ja erityisesti maa-aineksen hyödyntämismahdollisuuksia.

Kuopion kaupallinen selvitys

Ramboll toteutti Kuopion kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioitiin Matkukseen  ja Päivärannan alueelle toteutuneiden vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutuksia erityisesti Kuopion keskustaan ja lähipalveluihin.

Smart city-strategia ja visiotyö

Rambollin toteuttaman selvityksen tavoitteena oli luoda ja kirkastaa Joensuun tavoitetilaa älykkäässä kaupunkikehittymisessä.

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys kuvaa kaupan palveluiden sijoittumista, saatavuutta, laajuutta ja rakennetta Varsinais-Suomen maakunnassa.

Ruha-Lapua -kaksoisraide, rata- ja rakentamissuunnitelmat

Ramboll toteutti Ruha-Lapua -kaksoisraiteen maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laati rata- ja rakentamissuunnitelmat, teki työvaihesuunnittelun sekä riskikartoituksen.

Kokkolan meriväylä ja satama

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Vantaan Kirjastopuisto

Vantaan Tikkurilassa keskeiselle paikalle rakennettu Kirjastopuisto on vantaalaisten kohtaamispaikka. Aiemmin pysäköintialueena toiminut sorakenttä koki valtavan muodonmuutoksen, kun alueelle rakennettiin uusi, toiminnoiltaan korkeatasoinen ja monipuolinen puisto. 

Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Kuusisaaren puisto- ja tapahtumakenttäalueen peruskorjaus suunniteltiin Oulun kaupungille vuonna 2016, sillä alueen kasvavat ulkoilmafestivaalit tarvitsivat lisää tilaa ja parempia järjestelyjä. Kyseessä on yksi Oulun kaupungin merkittävimmistä puistoalueista, joten lopputuloksen tuli olla toimiva ja kaunis.

S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskus

Kun S-ryhmä ryhtyi vuonna 2012 valmistelemaan Sipoon Bastukärriin jättimäistä päivittäistavaran logistiikkakeskustaan, Ramboll oli alusta lähtien mukana. Jättihanke valmistui huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna sovitussa aikataulussa ja laaditun budjetin mukaisesti. 

Redin talotekninen suunnittelu

Helsingin Kalasatamaan nousee tulevaisuudessa kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta muodostuva tornitaloalue REDI. Ramboll suunnittelee talotekniset järjestelmät kaikkiin REDIn rakennuksiin.

Circulation - betonimurskeen CE-merkintä

Circulation Oy tarvitsi CE-merkinnän betonimursketuotteilleen. Betonimurskeiden CE-merkintä oli yritykselle tärkeä, sillä rakennuskohteissa vaaditaan kaikilta rakennusmateriaaleilta CE-merkintää. Merkinnän myötä murskaustuotteita voidaan myydä maarakennuskohteisiin.

Malmin asemakeskuksen toimijakartoitus

Ramboll toteutti yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Malmin asemakeskusalueen toimijakartoituksen.

Keskustakirjasto

Monimuotoinen ja näyttävä Keskustakirjasto on rakenneteknisesti yksi vaativimmista hankkeista Suomessa.

OmaSP Stadion

Vuonna 2016 avattiin Seinäjoella Suomen ensimmäinen täysin katettu jalkapallostadion. OmaSP stadioniksi nimetty areena toimii paikallisen jalkapalloseura SJK:n kotipaikkana. Ramboll vastasi hankkeen rakennesuunnittelusta, aluesuunnittelusta ja rakennuttajakonsultin sekä kustannuslaskennan tehtävistä.

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Balticconnector

Ramboll on mukana Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävässä Balticconnector -hankkeessa. Projektissa rakennettiin 150 kilometriä pitkä kaksisuuntainen yhdysputki Inkoosta Viron Paldiskiin. Putki kulkee 77 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Putkea on laskettu vuoden 2019 aikana ja koko hanke valmistui vuoteen 2020 mennessä.

Rataisännöinti

Hoidamme radan, rautatiealueiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjauksen ja valvonnan vankalla osaamisella ja vuosien kokemuksella. Hoidossamme on kolme neljästä Suomen rataisännöintialueesta, joissa hallinnoitavia rautateitä on yhteensä noin 5000 kilometriä ja maa-alueita liki 19 000 hehtaaria.

Liikekeskus Westeri

Tampereen Tesomalle avattiin uusi liikekeskus keväällä 2018. Ramboll vastasi hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimimme projektin turvallisuuskoordinaattorina. Hanke toteutettiin projektinjohtourakkana.

Kotakennään alueen kehittämissuunnitelma

Ramboll laati Äänekosken Kotakennään alueesta kehittämissuunnitelman, jonka laatimisessa oli mukana kaupunki- ja liikennesuunnittelijoita, hulevesi-, maisema- ja luontoasiantuntijoita, vuorovaikutuksen sekä kaupan asiantuntijoita.

Riihivuoren laskettelu- ja matkailukeskuksen masterplan

Riihivuoren laskettelu- ja matkailukeskus sijaitsee Muuramen taajamassa Päijänteen rannalla. 

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen.

Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva

Laadimme Etelä-Suomen junaliikenteen kysyntäennusteet, rataverkon ja junatarjonnan mallintamisen sekä mm. kalustokiertojen pelisäännöt.

Akaan raakapuuterminaali

Akaa Point -teollisuusalueelle rakennetaan uutta raakapuuterminaalia. Ramboll vastaa hankkeen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja riskienhallinnan asiantuntijan tehtävistä.

Pasilan läntinen lisäraide

Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle rakennetaan kokonaan uusi raide ja asemalaituri. Raidehanke toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevan Tripla-keskuksen työmaata.

Pännäisten kolmioraide

Pohjanmaalle Pedersören kunnan alueelle rakentui uusi kolmioraide. Pännäinen-Pietarsaari rataosuudelle rakennettu noin kilometrin pituinen lisäraide muodostaa jo olemassa olevien raiteiden kanssa kolmioraiteen. Projekti aloitettiin syksyllä 2017 maarakennusurakalla ja liikennöinti radalla alkoi helmikuussa 2019.

Auriga Business Center

Turun satama-alueella sijaitseva Linnankiinteistö sai uuden elämän peruskorjauksen ja käyttömuutosten jälkeen vuonna 2012. Siitä tuli nykyaikainen satama- ja merenkulun toimisto- ja toimitilakeskittymä toimittuaan sitä ennen tuotanto- ja varastorakennuksena vuodesta 1948 asti.

Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Satamarannan Masto

Yli 50-metrinen Satamarannan Masto on Oulun Toppilansalmen uuden asuinalueen maamerkki. Kahdessa vaiheessa toteutettavan asuinrakennuskohteen ensimmäinen vaihe valmistui elokuussa 2017. Toisen vaiheen suunnittelu on käynnistymässä Rambollin vastatessa rakennesuunnittelusta molemmissa vaiheissa.

Niittykummun metrokeskuksen alue

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta.

Kauppakeskus Ainoa

Espoon Tapiolaan on rakentunut laaja kaupan, kulttuurin ja julkisten palvelujen verkosto, jonka kaupallinen sydän on kauppakeskus AINOA. Se sijaitsee liikenteen solmukohdassa ja kauppakeskuksesta on suora yhteys Tapiolan metroasemalle sekä yhdelle Suomen vilkkaimmista joukkoliikenneterminaaleista. 

Tyynenmerenkadun valoverkko

Tyynenmerenkatu on Helsingin Jätkäsaaressa, Länsisatamaan johtava pääväylä. Tyynenmerenkadun katuvalaistuksen lisäksi alueelle on toteutettu valoverkkoon perustuva, tunnistettavuutta ja identiteettiä korostava valaistusratkaisu.   

Kirkkolaakson puisto

Kirkkonummen keskustassa sijaitsevan Kirkkolaakson puiston maisemavalaistus koostuu metsäisen puuston ja puistoa reunustavan avokallion näyttävästä erikoisvalaistuksesta. Maisemavalaistus muodostaa Kirkkonummen keskustalle elämyksellisen pimeän ajan ilmeen, joka korostaa alueen ominaispiirteitä ja kaupunkikuvaa. 

Rälssitilanportti

Rälssitilanportti sijaitsee Espoon Niittykummun uudella metroasemalla. Merituulentien alittava Rälssitilanportti johtaa metroon ja maanalaiseen pyöräparkkiin, josta on suora maanalainen yhteys kauppakeskus Niittyyn ja metroon.  

Porvoon uusi vierassatama

Porvoon uusi vierassatama sijoittuu tulevaisuudessa Porvoonjoen länsirannalle. Valaistussuunnitelma luo puitteet monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi ympärivuotiselle virkistystoiminnalle. Suunnitelma on osa 30MILES-hanketta, jossa luodaan itäisen Suomenlahden vesistömatkailuun uusia toimintamahdollisuuksia parantamalla alueen vierassatamien yhteistyötä ja palvelutasoa.

Ranta-Tampella

Ranta-Tampella sijaitsee Tampereen keskustan pohjoisreunalla Näsijärven rannalla.  Ranta-Tampellan kadut, puistoalueet sekä kanava siltoineen luovat alueelle omaleimaisen ja ainutlaatuisen kaupunkimaisen ilmeen.

Marski by Scandic

Helsingin keskustassa sijaitseva hotelli Marski by Scandic on kokonaan uudistettu ja siihen on rakennettu laajennusosa.

Oulun ja Kokkolan ratapihoilla parannetaan turvallisuutta

Oulun ja Kokkolan ratapihojen vanhat turvalaitejärjestelmät uusitaan vuosien 2020-2023 aikana. Laitteistojen uusiminen parantaa turvallisuutta ja liikennöitävyyttä. Ramboll vastaa hankkeen rakennuttamis- ja valvontapalveluista. 

Helsingin ranta-alueiden valaistuksen periaatteet

Helsingin kaupungin merellinen strategia antaa saariston ja ranta-alueiden tarjonnan ja vetovoiman kehittämiselle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Näitä tavoitteita tukemaan on laadittu Helsingin ranta-alueiden valaistuksen periaatteet -suunnitteluohje.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu Suomusjärveltä Saloon

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku välin nopeaa junayhteyttä. Yleissuunnitelma laaditaan noin 95 kilometrille pituiselle uudelle oikoradalle Espoon ja Salon välillä. Rambollin vastuulla on yleissuunnitelman laatiminen noin 30 kilometrin pituisella rataosuudella välillä Suomusjärvi–Salo.

Ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius kehittäminen

Ramboll laati ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius hankevaihtoehdot ja kannattavuuslaskelmat.

Oulun ratapihan tarveselvitys

Ramboll suunnitteli Oulun ratapihan kehittämisvaihtoehdot ja arvioi niiden rakentamiskustannukset.

Alumiiniprofiilituotannon ja valimon ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eteläpohjalaiselle alumiiniprofiilien puristamiseen ja pintakäsittelyyn erikoistuneelle Mäkelä Alu Oy:lle.

Lempäälä-talo

Lähes 20 000 neliömetrin Lempäälä-talo on moderni kuntakeskus, joka tuo asioinnin, työskentelyn ja vapaa-ajan vieton saman katon alle.

Rukan alueen kiinteistöveroselvitys

Kiinteistöverolainsäädäntö on uudistumassa vuonna 2022. Uudistuksen yhteydessä rakennukset saavat uudet verotukselliset käyttötarkoitukset Tilastokeskuksen vuoden 2018 rakennusluokituksen mukaisesti ja samalla veron perusteita rakennusten osalta uudistetaan. Rakennustietojen oikeellisuus takaa verokertymän oikean määrän jatkossa. Kuusamon kaupunki varautui uudistukseen huolehtimalla, että kiinteistöverotuksen pohjana olevat rakennustiedot ovat ajan tasalla.

Turvallisuuden kehittäminen ja johtaminen Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy:ssä

Turvallisuuteen liittyvän toiminnan tulee olla tavoitteellista, järjestelmällistä ja lainsäädännön mukaista.

LAWLY-palvelu ympäristölainsäädännön seurantaan

Ponsse tarjoaa asiakkailleen luontoympäristöön soveltuvia puunkorjuuratkaisuja. Yrityksen on erityisen tärkeää tunnistaa ja täyttää tuotantoa, palveluita ja tuotteita koskevat lainsäädännön vaatimukset.

Kuopion Energian turvetuotantoalueen konsultointi

Autoimme asiakastamme Rasisalmensuon uuden turvetuotantoalueen suunnittelussa ja luvittamisessa. Olemme olleet hankkeessa mukana useissa vaiheissa.

Suositus Helsingille kiertotalouden edistämisen toimintamalliksi

Urbaani ympäristö sekä rajoittaa että mahdollistaa erilaisten kiertotalouden liiketoiminnan muotoja. Kiertotaloustoiminnasta hyötyvien tai kiertotaloustoimintaa sisältävien toimialojen liikevaihtopotentiaali on merkittävä. Helsingissä arvioitu määrä on jopa 2−4 miljardia euroa vuonna 2030.

Meluselvitykset ja -suunnitelmat

Melu on yksi suurimmista ympäristöhaitoista kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Suunnittelemme ratkaisuja meluhaittoihin asuinympäristön ja työpaikkojen olosuhteiden parantamiseksi. Akustisella suunnittelulla muokkaamme ääniympäristöjä rakennuksissa niin että ne ovat terveellisiä ja viihtyisiä.

ITIS SITI täydentää Itäkeskuksen kaupunkirakenteen eheäksi keskustaksi

Ramboll osallistui osana ITIS SITI -joukkuetta Helsingin kaupungin järjestämään kansainväliseen idea- ja arkkitehtikilpailuun, jossa haettiin innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. ITIS SITIn pohjalta jatketaan Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen suunnittelua.

Sustainable risk management near a classified NATURA 2000 area

An old shooting range located near a classified NATURA 2000 protected natural area was identified as a potential national priority site.

Helsingin Hämeentien ilmastoviisaat tarkastelut ja päästölaskenta

Päästölaskenta ja ilmastoviisaiden vaihtoehtojen tarkastelu toteutettiin osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Hämeentien katu- ja rakennussuunnitteluprosessia. Työssä tarkasteltiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia Helsingin Hämeentien (välillä Kustaa Vaasan tie – Annalantie) katusaneeraushankkeessa. Tarkasteltava kohde on osa CANEMURE-hanketta, jonka Helsingin tavoitteena on edistää vähähiilisiä hankintoja sekä näin tukea Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman käytännön toteuttamista. Hämeentien katuhanke toimii vähähiilisen infrarakentamisen pilottikohteena.

Yyterin kasvuohjelma

Rambollin asiantuntijat ovat olleet laatimassa Yyterin matkailun kasvuohjelmaa. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta kaikkina vuodenaikoina. 

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Väyläviraston valtakunnallisen Tasoristeysohjelma-hankkeen puitteissa vaikutetaan satojen tasoristeysten turvallisuuteen parantavasti. Hankkeessa ohjelmoidaan parannustoimenpiteitä ja priorisoidaan toimenpiteitä eri muuttujien perusteella. Parhaillaan useat asiantuntijamme työskentelevät Väyläviraston tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa parissa. 

Matkustajainformaation suunnittelu

Teemme matkustajainformaation suunnittelua Suomen rataverkon juna-asemille ja Helsingin metroon. Matkustajainformaatiojärjestelmien suunnittelumme kattaa staattisten opasteiden, dynaamisten näyttölaitteiden ja kuulutusjärjestelmien suunnittelun lisäksi rataverkolla olevien radan merkkien suunnittelun. Suunnittelimmeja yhteensovitimme junaliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmät uudelle Pasilan joukkoliikenneasemalle yhdessä Mall of Triplan informaatiojärjestelmien kanssa. Suunnittelu sisälsi hanke- ja toteutusvaiheen suunnitelmat Väyläviraston staattisille opasteille ja Finrailin dynaamisille näyttölaitteille ja kuulutusjärjestelmälle. Laadimme Helsingin kantametrolle opastuskonseptin, joka sisälsi opastamisen periaatteiden määrittelyn, uuden graafisen ilmeen sekä opaste-elementtien tekniset määritykset ja laatuvaatimukset. Suunnittelimme 170 km pitkälle yhteysvälille Joensuu-Porokylä radan merkkien uusimisen Väyläviraston ohjeistuksen (RATO 17) mukaan.

Raide-Jokerin suunnittelu

Poikittainen 25 km pitkä pikaraitiolinja itäisen Helsingin ja Espoon välillä vähentää merkittävästi liikenteen ruuhkautumista ja kasvihuonepäästöjä sekä tukee kestäviä kulkumuotoja. Ramboll on yksi Raide-Jokeri-allianssin osapuolista. Rambollin osaamista hankkeessa on muun muassa katu-, raitiotie-, silta-, geo-, vesi-, ympäristö- ja kunnallistekniikan sekä Roihupellon raitiotievarikon suunnittelussa.

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet

Rambollin Liikennevirastolle laatimat valtakunnalliset liikenne-ennusteet kuvaavat kunkin liikennemuodon pitkän aikavälin kehitystä koko valtakunnan tasolla sekä kehityksen eroja eri valtakunnan osien välillä.Ennusteet laadittiin tieliikenteelle, rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä meriliikenteelle.

Luumäki – Imatra -ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Ramboll Finlandin osuus rakentamissuunnittelusta oli Lappeenranta–Joutseno-välin perusparannus, Saimaan kanavan ratasilta kahdelle raiteelle sekä Vanhan VT6:n alikulkusillan suunnittelu. 

Vuosaaren sataman rakentaminen ja meriväylän syventäminen

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen. 

Lappeenrannan kaupungin hulevesisuunnitelma

Lappeenrannan kaupungin uusi hulevesisuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2020–2021. Suunnitelman painopiste on aikaisempaa selvemmin luonnonmukaisissa hulevesiratkaisuissa ja kiinteistönomistajien neuvonnassa. Suunnitteluohje tukee myös kaupungin sisäistä työnjakoa.

HSY kehittää hulevesien biosuodatuskäsittelyä Ämmässuolla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) haluaa tehostaa ja kehittää hulevesien puhdistusta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Ramboll toteutti suunnitelmat kolmelle hulevesien biosuodatusrakenteelle, joista saadut kokemukset ja seurantatieto kiinnostavat valtakunnallisesti.

Helsingin kaupungin hulevesien hallintaan kuuluu myös tulvasuojelu

Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyötä Rambollin vesihuollon suunnittelijoiden kanssa vuosikymmeniä. Kantakaupungin historiallisten korttelien ja uusien asuinalueiden tulvasuojelu ja hulevesien hallinta ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä, kun meriveden pinta nousee ja rankkasateet yleistyvät.  

Uudenkaupungin uudistunut jätevedenpuhdistamo pääsee huipputulokseen

Uudenkaupungin alueen teollisuus on kasvanut viime vuosina vauhdilla, mikä asettaa haasteita myös jätevesien puhdistukselle. Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennushanke nosti puhdistamon kapasiteettia selvästi, ja onnistunut lopputulos näkyy myös puhdistustuloksessa. 

Mallinnus varmistaa Porvoon kaupungin jätevesijärjestelmän toiminnan myös häiriötilanteissa

Porvoon Vesi on kehittänyt kaupungin vesihuollon toimintavarmuutta Rambollin kanssa jo vuosia. Tänä vuonna valmistui Rambollin asiantuntijoiden toteuttama pääviemärien toiminnallinen tarkastelu, joka varmistaa järjestelmän toiminnan häiriötilanteissa.

Iisalmen uudistunut jätevedenpuhdistamo vähentää ympäristövaikutuksia

Iisalmen Vesi -liikelaitos on luottanut Rambollin asiantuntijoihin koko pitkällä matkalla Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon uudistamisessa. Vanhan laitoksen saneerauksella säästettiin rakennusmateriaaleja, ja tehokas uusi laitos kuormittaa ympäristöä aikaisempaa vähemmän.

Kerolan uudistunut päävesilaitos suunniteltiin helpoksi käyttää ja ylläpitää

Kerolan alkalointilaitoksen saneeraus- ja laajennushanke auttaa Joensuun kaupunkia varautumaan riskeihin ja varmistamaan vedensaannin myös poikkeustilanteissa. Ramboll suunnitteli laitoksen rakenteet, tekniikan ja prosessit tiiviissä yhteistyössä laitoksen käyttäjien kanssa.

Keskustaympäristöjen arviointi ja arviointikehyksen laatiminen

Päijät-Hämeen liitolle laadittiin vuonna 2019 kaupunkiympäristöjen arviointikehys. Sen avulla arvioidaan ja vertaillaan kaupunkien muuttovetovoimaa laatutekijöiden perusteella. Tavoitteena on vahvistaa keskustojen houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta

Itärannan kehittäminen

Loviisan kaupunki laati yhteistyössä Rambollin asiantuntijoiden kanssa kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa Loviisanlahden Itärannan alueen kehittämiseksi.

Neste Express Tuusula Rykmentinpuiston hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskenta

Neste avasi kesällä 2020 Tuusulan asuntomessualueelle Suomen ensimmäisen vähäpäästöisen liikenneaseman. Toteutimme aseman hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennan.

Messukylän pohjavedenottamon saneeraus

Messukylän pohjavedenottamon saneerausprojektin tavoitteena oli Messukylän pohjavedenottamon veden ja rakennuksen sisäilman radonpitoisuuksien aleneminen vaaditulle tasolle.

Kaisaniemen ala-asteen peruskorjaus

Kaisaniemen ala-asteen koulu, Helsingin kaupungin toimivista kouluista toiseksi vanhin, oli puolentoista vuoden ajan työmaana. Tänä aikana rakennuksen vanhat rakenteet kunnostettiin ja talotekniikka nykyaikaistettiin. 

Hotelli St. George

Helsingin keskustaan avattiin vuoden 2018 keväänä uusi luksusluokan hotelli. Historiallisesti arvokas rakennus on alkujaan 1800-luvulta ja on viime vuosina toiminut toimistorakennuksena. Ramboll vastasi Yrjönkadulla sijaitsevan hankkeen rakennuttajakonsultin tehtävistä kehitys-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä rakennesuunnittelusta.

Pihlajamäen pumppaamon saneeraussuunnittelu

Pihlajamäen pumppaamo on vuonna 1987 valmistunut Helsingin Pihlajamäessä sijaitseva jätevesipumppaamo. Pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista ja se sijaitsee kallion sisässä noin 55 m syvyydessä.

Lempäälän Tredu

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Lempäälän toimipiste saa peruskorjauksen yhteydessä kokonaan uuden laajennusosan. Ramboll toteuttaa kohteen rakennesuunnittelun.

Arctia Shippingin kelluva pääkonttori

Jäänmurtajavarustamo Arctia Shippingin kelluva pääkonttori on suomalaisen osaamisen ja teknologian taidonnäyte. Helposti liikuteltaville rakennuksille on kysyntää myös julkisella sektorilla.

Juvan elinkaarikampus

Juvalle rakennetaan uusi kampus elinkaarihankkeena. Rakennustyöt alkavat vuonna 2019 ja uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Ramboll toimi hankkeessa Juvan kunnan teknisenä neuvonantajana kilpailutuksen aikana.

Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus

Inarin suurimpaan taajamaan Ivaloon avataan uusi elinkaarimallilla toteutettu koulukeskus vuonna 2022.

Keilaniemen Portti

Espooseen rakennetaan Suomen korkein puutalo ja yksi maailman korkeimmista puisista toimistorakennuksista, Keilaniemen Portti. Keilaniemen Portin rakennuttaa työeläkeyhtiö Varma.

Amos Andersonin taidemuseon LVIAS-suunnittelu

Amos Andersonin taidemuseo saa uudet tilat Lasipalatsista Helsingin ydinkeskustasta. Ramboll toteuttaa kohteen LVIAS-suunnittelun.

Kauppakeskus Lippulaiva

Ramboll vastaa kauppakeskus Lippulaivan ja asuintalojen LVIA-, sähkö- ja sprinklerisuunnittelusta.

Olympiastadionin LVIA-ja sähkösuunnittelu

Ramboll vastaa Olympiastadionin perusparannuksen LVIA- ja sähkösuunnittelusta sekä toimii samalla koko hankkeen talotekniikan pääsuunnittelijana.

Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennus RV7

Päijät-Hämeen keskussairaala laajennetaan ja peruskorjataan monivaiheisessa rakennushankkeessa. Ramboll toimi hankkeen suunnitteluvaiheessa tietomallikoordinaattorina. 

Opastaminen rautatieasemilla

Olemme konseptoineet Väylävirastolle ja Fintrafficille suunnitteluohjeet sekä tekniset vaatimusmäärittelyt rautatieasemien staattiselle ja dynaamiselle matkustajainformaatiolle. Olemme olleet lisäksi määrittelemässä Väylävirastolle ja Fintrafficille sekä staattisen että dynaamisen matkustajainformaation toteutuksia ja tukemassa niiden hankinnoissa. 

Helsingin liikenteen tulevaisuusanalyysi

Miten Helsingissä liikutaan tulevaisuudessa? Helsingin kaupunki laati vuoden 2020 lopulla visionäärisen analyysin kaupunkiliikenteen kehityksestä. Rambollin asiantuntijat ohjasivat prosessia, jossa käsiteltiin sekä kaupunkiliikenteen globaaleja muutosvoimia että tulevaisuuden epävarmuustekijöitä.  

Lahden keskustan kaupallinen visio perustuu alueiden monitasoiseen profilointiin

Lahden kaupungissa tehdään laajaa strategista työtä kohti vuotta 2030. Yhtä aikaa kehitetään rohkean ympäristökaupungin hiilineutraaliutta, elinvoimaisen keskustan saavutettavuutta ja muita vetovoimatekijöitä. Kokonaisuuteen kytkeytyy myös Rambollin toteuttama Lahden kaupallinen visio.

Laanilan biovoimalaitos

Laanilan teollisuusalueelle Ouluun nousee uusi sähköä ja kaukolämpöä tuottava biovoimalaitos vuonna 2020. Vastaamme hankkeessa työmaapäällikön tehtävistä sekä  rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Orimattilan urheilutalo

Orimattilan uusi urheilutalo on kaupungin suurin hanke pariin kymmeneen vuoteen. Ramboll oli mukana hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, ja vastasi projektin rakennuttamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimimme hankkeessa P1-asiantuntijana.

Arkadiankatu 4-6, toimistorakennus

Ramboll oli mukana Arkadiankadulla Helsingin ytimessä sijaitsevan toimisto- ja liikerakennuksen peruskorjauksessa. Vuonna 1977 suunniteltu talo peruskorjattiin kokonaan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Ramboll vastasi hankkeen LVIAJ-suunnittelusta. Toisessa vaiheessa vastasimme rakennuttamisesta ja valvonnasta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä.

Parkanon uusi koulukampus

Ramboll toimi elinkaarihankkeena toteutettavan koulukampuksen hankintavaiheessa teknisenä neuvonantajana ja toteutusvaiheessa tilaajan edunvalvojana.

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettu uusi keskussairaala otti ensimmäiset potilaansa vastaan tammikuussa 2021. Ramboll oli hankkeessa mukana niin suunnittelussa kuin rakennuttamisessa.

Kankaan kanava

Kankaan paperitehtaan kanavaan johdetaan hulevesiä ja se toimii myös Kankaan keskeisen alueen tulvareitin päätepisteenä. Hankkeen tavoitteena oli muokata alueesta älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. 

Valo- ja ääniteos H2.O

H2.0 herätti Finlandia-talon Töölönlahden tapahtumapuiston puoleisen julkisivun eloon Lux Helsinki 2019-festivaalissa. Teos on osa Lux-arkkitehtuuri -sarjaa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin Helsingin arkkitehtuurin helmiä valaisemalla ne poikkeuksellisen loistokkaasti ja näyttävästi.

Yhteiskehittämisen fasilitointi osana Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt -julkaisua

Pirkanmaan ELY-keskus ja Ympäristöministeriö julkaisevat oppaan, jonka tavoitteena on parantaa kestävän kehityksen huomioimista pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa. Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt Suomessa -julkaisun tarkoitus on lisätä tietoa kestävyyden huomioimisen mahdollisuuksista pilaantuneiden maiden kunnostushankkeissa sekä auttaa ohjaamaan päätöksentekoa kestävämpään suuntaan. Toimimme julkaisun yhteiskehittämisen koordinaattorina ja fasilitaattorina. Alan asiantuntijoiden yhteiskehittämisellä saatiin arvokasta tietoa kestävän kunnostamisen parhaista käytännöistä opasta varten.

Kaivosteollisuuden tarjoamakuvaus

Suuremmissa liiketoimintamahdollisuuksissa maailmalla yksi kilpailuvaltti Suomelle muodostuu kyvystä tuottaa laajempia, ekosysteemisiä ratkaisukokonaisuuksia asiakkaan haasteisiin. Business Finlandin kansainvälinen verkosto pyrkii työssään tunnistamaan mittakaavaltaan suuria kehitysprojekteja ja mahdollisuuksia maailmassa ja rakentamaan systeemistä kokonaisratkaisutarjontaa suomalaisten ja pohjoismaisten ekosysteemien pohjalle. Asiantuntijamme kokosivat Business Finlandin toimeksiannosta suomalaisen kaivososaamisen tarjoamakuvaukseksi, jota voidaan hyödyntää kaivoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvissä hankeneuvotteluissa kansainvälisillä markkinoilla.

Päästölaskennan kehittäminen

Suomen valtion tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä Senaatti-konserni on keskeisessä roolissa hallinnoidessaan Suomen valtion rakennuskantaa. Siirtyessään kohti hiilineutraaliutta, Senaatilla on halu ja tarve kehittää nykyistä päästölaskentaa vastaamaan uusimpia laskentatarpeita ja -vaatimuksia. Osana näitä tavoitteita Rambollin asiantuntijat päivittivät ja uudistivat Senaatin päästölaskennan.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa.

Ammattiopisto Liven uusi koulurakennus

Ammattiopisto Liven uusi koulurakennus Turuntien varressa Espoon Leppävaarassa on komea näky näyttävän julkisivunsa ja rinnetonttia myötäilevän ulkomuotonsa ansiosta. Alkuvuodesta 2020 käyttöönotetulla uudella kampuksella opiskelee noin 500 ammatillisen erityisopetuksen oppilasta. Ramboll vastasi hankkeen rakennuttamisesta, valvonnasta ja LVIA- ja sprinklerisuunnittelusta.

Technopolis Ydinkeskusta

Technopoliksen Oulun keskustassa sijaitsevan kampuksen laajennus valmistui alkuvuodesta 2020. Uudisrakennus lähes tuplasi toimitilojen määrän korttelissa.

Päiväkoti Satulinna

Päiväkoti Satulinnan laajennus toteutettiin osin kaksikerroksisena puu- ja teräsrakenteisena uudisosana, joka rakennettiin Halkosaaren koulun yhteyteen. Hankkeeseen liittyi myös saneerattava puurakenteinen osuus. Päiväkoti sijaitsee kasvavalla asuntoalueella Halkosaaressa Seinäjoella.

Kertunlaakson päiväkodin laajennus

Kertunlaakson päiväkoti on yksikerroksinen puurakenteinen päiväkoti Seinäjoella. Ramboll vastasi puurakenteisen laajennusosan rakennesuunnittelusta.  

Opinmäen kampus

Opinmäki on ollut Espoon suurin kouluhanke. Yhdeksästä rakennuksesta koostuvassa koulukeskuksessa on yli 1000 oppilaan suomenkielinen ja kansainvälinen peruskoulu, päiväkoti, auditorio, kirjasto sekä alueellinen liikuntahalli. Ramboll toteutti kohteeseen rakennusfysikaalisen selvityksen ja vastasi kohteen rakennesuunnittelusta.

Tikkurilankoski

Vantaan Tikkurilankosken pato oli menettänyt toiminnallisen perustansa ja oli kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloitti uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja esti pohjaeliöstön liikkumisen eikä enää vastannut alueen virkistyskäytön tarpeita. Toukokuussa 2019 aloitettiin purkuvaihe, jossa padon keskeltä purettiin 20 metrin levyinen alue. Purku-urakka valmistui marraskuussa 2019, mutta jokilaakson kehittäminen jatkuu. Tikkurilankosken projekti on Suomen ensimmäisiä vastaavan mittakaavan padonpurkuhankkeita, jossa on pyritty löytämään eri näkökulmat huomioiva kokonaisratkaisu. Tikkurilankosken padon purkaminen palkittiin Vuoden 2019 projektitekona sekä jaetulla toisella sijalla RIL2019-palkinnossa.

Levin pyörämatkailun kehittäminen

Levin pyörämatkailua haluttiin kehittää paremmin uusia asiakasryhmiä palveleviksi. Työssä tuettiin ensisijaisesti kesäkauden aktiviteettien lisäämistä unohtamatta talvikauden pyöräilyä. Nykyistä pyörämatkailun ilmettä haluttiin saada yhtenäisemmäksi luomalla Levin alueelle toimiva pyöräilyverkosto jossa opastus toimii selkeänä brändi-ilmeenä alueelle sekä se vastaa uusiin matkailijoiden tarpeisiin. Ramboll loi projektissa uuden reitistön ja opastuksen konseptisuunnitelman tulevaisuutta varten.

Päiväkoti Neulasen uudisrakennus

Helsingin Myllypurossa rakennettiin uusi päiväkoti vanhan tilalle. Ramboll vastasi purkusuunnittelusta ja uudiskohteen rakennesuunnittelusta. 

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Tampereen kaupunkiseudulle suunnitellaan neljän kunnan rajat ylittävää raitiotielinjaa. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmä toimii kokonaisuutena seudun muun joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Yleissuunnitelman suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja WSP.

Ratinan Riemu

Kauppakeskus Ratinan uudistuksessa valmistui uusi ulkoleikkialue

Luonto- ja lajistoselvitykset

Luonto- ja lajistoselvityksiä tarvitaan kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä osana ympäristö- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja.

Teollisuuden sivutuotteiden kierrätyslaitos Harjavaltaan

Sähköautojen määrän kasvaessa tarve kierrätysperäisten akkukemikaalien valmistukseen kasvaa. CrisolteQ on kehittänyt hydrometallurgisen menetelmän sähköautojen akkujen arvokkaiden metallien talteenottamiseen, jotta ne voidaan hyödyntää uudelleen akkujen tuotannossa. Rambollin asiantuntemusta on hyödynnetty hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjaus

Peruskorjaushanke kattaa opetusallasosaston ja kylpyläosaston peruskorjauksen. Ramboll on toteuttanut peruskorjattavan osan betonirakenteiden kuntotutkimukset ja vastaa kohteen geo- ja rakennesuunnittelusta, tietomallikoordinoinnista sekä kosteuden- ja puhtaudenhallinnan koordinoinnista. Ramboll CM vastaa rakennuttamisesta ja valvonnasta. 

Scandic Grand Central Helsinki

VR:n vanha hallinto- ja toimistorakennus sai alkuvuodesta 2021 uuden elämän, kun sen ovet aukesivat laajemmalle yleisölle Scandicin uuden hotellin muodossa. Toimimme hankkeessa rakennustöiden valvojana.

Fuel Price Comparison 2019

Fuel price comparison -hankkeessa yhdeksän jäsenmaata kehittävät yhteistyössä polttoaineiden ja käyttövoimien hintojen ilmoittamista, jotta ne ilmoitettaisiin jatkossa yhtenäisellä tavalla. 

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä.

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin. Ramboll toimi hankkeessa mm. rakennuttajakonsulttina ja valvontatehtävissä.

Santalahden rantapuisto

Santalahden rantapuiston hankkeen tavoitteena oli rakentaa toiminnallinen aluepuisto, jossa otetaan huomioon myös mahdollisuus suurten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.

Kameleonten-urheiluhalli, Espoo

Kameleonten-monitoimihalli rakentuu Leppävaaran urheilupuistoon Espoossa.

Chydenia-opetuskiinteistön peruskorjaus Helsingissä

Helsingin Töölössä sijaitseva Chydenia on peruskorjattu Helsingin aikuisopiston käyttöön. Aalto-yliopiston siirryttyä uusiin tiloihin Chydenia-rakennuksen uusi omistaja eQ Hoivakiinteistöt käynnisti mittavan peruskorjaushankkeen. Tavoitteeksi asetettiin uudistaa arvokkaassa kaupunkiympäristössä oleva oppilaitos vastaamaan toiminnoiltaan ja laadultaan nykyaikaisten opetustilojen edellytyksiä.

Lapinlahdenkatu 14, Helsinki

Lapinlahdenkatu 14 on vuonna 1939 valmistunut asuinkerrostalo Helsingin kantakaupungissa. Korjaushankkeessa rakennuksen julkisivut, vesikatto ja parvekkeet korjattiin rakennuksen alkuperäistä ilmettä kunnioittaen.

KOy Helsingin Uudenmaankatu 16–20

KOy Helsingin Uudenmaankatu 16–20:ssa toteutettiin laaja talo- ja rakennustekninen perusparannus, jotta kiinteistön käytettävyys ja tekniikka saatiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Toimistotilat saneerattiin kahdessa vaiheessa ja liiketilat korjattiin yksi kerrallaan. Tuloksena on vanhan rakennuksen arkkitehtuurin mukainen tyylikäs ja teknisesti tämän päivän vaatimuksia vastaava uudistaminen.

Helsinki’s Hot Heart -energiaratkaisu

Helsinki’s Hot Heart -ratkaisulla Helsingin kaukolämpö saadaan tuotettua vuoteen 2028 mennessä nykyistä edullisemmin ja täysin ilman hiilidioksidipäästöjä.

Tampereen Kansi ja Areena

Tampereen ratapihan päälle rakennettava Kansi ja Areena yhdistää samaan rakennuskompleksiin asuntoja, hotellin, mittavan jääkiekkoareenan ja avaria tiloja kulttuuri- sekä messutapahtumille. SRV Rakennus Oy:n jättihanke on erittäin vaativa sekä suunnittelun että toteutuksen näkökulmasta.

Tampereen Kannen areenan liikennejärjestelyt

Tampereen Kannen areenan vilkas tapahtumatarjonta näkyy keskustan liikenteessä. Ramboll toteutti Tampereen kaupungille selvityksen tapahtumien aikaisista liikennejärjestelyistä.

Finnoonsataman maaperän pilaantuneisuuden ja jätteisyyden tutkimus

Finnoonsataman yleiskaavan ja asemakaavan laatimista varten alueella suoritettiin maaperätutkimus kesällä 2021. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen maaperän laatua ja pilaantuneisuutta sekä jätteisyyttä. 

Selvitys valmiudesta sähköautojen lataamiseen

Laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa astui voimaan vuonna 2020. Sen avulla pyritään parantamaan sähköautojen latausmahdollisuuksia asettamalla velvoitteita rakennuksen omistajalle latauksen mahdollistamiseksi. Käytännössä laki tulee siis vaatimaan rakennuksilta joko asennettavaa latauspistettä tai latauspistevalmiutta. Ramboll toteutti Tampereen kaupungille selvityksen, jossa käytiin läpi kaupungin omistamaa rakennuskantaa sekä rakennuksien pysäköintipaikkamääriä. Selvityksen tuloksena laadittiin alustava listaus sekä karttapohjainen esitys kaupungin omistamista rakennuksista, joiden pysäköintialueille tulee rakentaa lain vaatima latauspiste tai latauspistevalmius.

Ramboll Village

Rambollin uusi monitoimitila eli Ramboll Village on korkealaatuinen, turvallinen ja inspiroiva työympäristö yli tuhannelle rakennetun ympäristön parissa toimivalle asiantuntijallemme. Moderni ja energiatehokas toimitalo sijaitsee Turunväylän ja Kehä I:n läheisyydessä, osoitteessa Itsehallintokuja 3.     

Kuninkaantammen ilmastoviisas asuinalue

Kuninkaantammen ilmastoviisaan asuinalueen rakentaminen alkoi Pohjois-Helsingissä vuonna 2013, ja alue valmistuu vuoteen 2027 mennessä.

KOy Pyynikin Trikoo

Tampereen Pyynikinharjun kupeessa Pyhäjärven rannalla sijaitsee 1900-luvun alkupuolella rakennettu Pyynikin Trikoon teollisuusalue. Alue on päässyt vuosien saatossa pahasti rapistumaan ja tullaan peruskorjaamaan kokonaisuudessaan. Osana kehityshanketta muutetaan kaksi teollisuuskiinteistöä korkealaatuisiksi asuinkohteiksi, Tampereen Pyynikin Patruunaksi ja Mestariksi.

Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin UNaLab-hankkeessa

Ramboll on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs (UNaLab), jossa kehitetään kaupunkien luontopohjaisia ratkaisuja yhteistyössä asukkaiden kanssa. Luontopohjaisten ratkaisujen pilottihankkeita on toteutettu Tampereella Vuoreksessa ja Hiedanrannassa.

Naantali Perhetalo, Vanhan maankaatopaikan pilaantuneisuustutkimus, riskinarvio ja ympäristölupa

Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle on viety pääasiassa maa-aineksia ja kantoja. Maankaatopaikkatoiminnan päätyttyä kaupunki on kaavoittanut Luonnonmaalle Perhetalon asemakaava-alueen, jossa maankaatopaikan alueelle on osoitettu urheilukenttä ja katurakenteita. Selvitimme maa-alueen pilaantuneisuuden.

Helsingin kaupungin päiväkotihankkeiden vähähiilisyyden kehitys palvelurakennushankkeisiin

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan.

Pärrinkosken kunnostaminen uhanalaisen taimenen suojelemiseksi

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kosken esteet, jotka tällä hetkellä estävät taimenen (Salmo trutta) nousun mahdollisille uusille kutualueille.

Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Teollisuus- ja voimalaitosten, liikenteen, kaivosten tai kaatopaikkojen hallitsemattomista päästöistä voi aiheutua merkittäviä viihtyvyys- tai terveyshaittoja. Päästöjen leviämismallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevien kuin uusien toimintojen suunnittelussa. Mallinnusjärjestelmällä (SHAIR) voidaan varoittaa kansalaisia reaaliajassa, kun huonon ilmanlaadun jaksoja on odotettavissa esimerkiksi liikenteen vuoksi.

Pohjoismainen yhteistyö Genestan kanssa

Ramboll auttaa Genestan rahastoja kiinteistöjen ympäristövaikutusten minimoimisessa ja vastuullisessa kiinteistöjohtamisessa kaikissa Pohjoismaissa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites