Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Suunnitelma Loviisanlahden vesikasvillisuuden hillintään

Rambollin laatimassa suunnitelmassa esitetään pitkäaikaisia sekä taloudellisesti ja ekologisesti järkeviä vesikasvillisuuden hillitsemisen keinoja.

Luonto- ja lajistoselvitykset

Luonto- ja lajistoselvityksiä tarvitaan kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä osana ympäristö- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja.

Pärrinkosken kunnostaminen uhanalaisen taimenen suojelemiseksi

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kosken esteet, jotka tällä hetkellä estävät taimenen (Salmo trutta) nousun mahdollisille uusille kutualueille.

Sustainable risk management near a classified NATURA 2000 area

An old shooting range located near a classified NATURA 2000 protected natural area was identified as a potential national priority site.

Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin UNaLab-hankkeessa

Ramboll on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs (UNaLab), jossa kehitetään kaupunkien luontopohjaisia ratkaisuja yhteistyössä asukkaiden kanssa. Luontopohjaisten ratkaisujen pilottihankkeita on toteutettu Tampereella Vuoreksessa ja Hiedanrannassa.

Teollisuuden sivutuotteiden kierrätyslaitos Harjavaltaan

Sähköautojen määrän kasvaessa tarve kierrätysperäisten akkukemikaalien valmistukseen kasvaa. CrisolteQ on kehittänyt hydrometallurgisen menetelmän sähköautojen akkujen arvokkaiden metallien talteenottamiseen, jotta ne voidaan hyödyntää uudelleen akkujen tuotannossa. Rambollin asiantuntemusta on hyödynnetty hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Lannoite- ja typpihappotehtaiden ympäristölupahakemus

Ramboll laati Yara Suomi Oy:lle Uudenkaupungin tehtaita koskevan ympäristölupahakemuksen.

Niittykummun metrokeskuksen alue

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta.

Kestävä riskienhallinta Natura 2000 alueella

Aiemmassa alueen maaperätutkimuksessa Rambollin asiantuntijat olivat havainneet suuria määriä lyijyammuksia vanhan ampumaradan suomaassa. Luontaisesti happamassa ympäristössä lyijyä liukeni maaperään jatkuvasti. Lyijyllä pilaantuneet vedet kulkeutuivat alueelta ojia pitkin ekologisesti herkkään vesistöön aivan NATURA 2000 -alueen vieressä. Alueen monimutkaisuuden vuoksi ekologisia riskejä ei voitu sulkea pois, ja kohde tunnistettiin mahdollisesti kansallisella tasolla kiireiseksi tutkittavaksi kohteeksi.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites